Færøske institutter

Den 1. januar 2018 trådte bekendtgørelse om Afviklingsformuen i kraft for Færøerne. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som blev sat i kraft for Færøerne den 1. januar 2018 ved kongelig anordning. Ikrafttrædelsen af reglerne betyder, at de færøske institutter er en del af Afviklingsformuen, og som følge heraf er færøske institutter bidragspligtige på samme vilkår som danske institutter, der er underlagt Afviklingsformuen. Færøske institutter skal derfor indberette oplysninger til Finansiel Stabilitet til brug for bidragsberegningen til Afviklingsformuen i 2019.

Indberetningsskemaet for bidragsberegningen 2019 er tilgængeligt på Finansiel Stabilitets hjemmeside.
Indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen er samlet i et fælles indberetningsskema. Indberetningen til Garantiformuen vedr. dækkede indskud primo december 2018 træder ikke i stedet for denne indberetning.

Indberetningsskemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk (Excel-format) til Finansiel Stabilitet på indberetning@fs.dk senest den 31. januar 2019.

Fristen for indsendelse af revisorerklæringen er den 15. marts 2019, mens årsrapporten for 2018 indsendes når den er godkendt. Både revisorerklæring og årsrapport bedes ligeledes indsendt elektronisk til indberetning@fs.dk.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2018 senest den 12. april 2019 med betalingsfrist den 1. maj 2019.

Finansiel Stabilitet har fra Finanstilsynet indhentet en række af de oplysninger, som skal benyttes ved indberetningen. Oplysningerne kan rekvireres ved indsendelse af signeret mail til indberetning@fs.dk (anfør venligst ’”Institut” Skemadata’ i emnefelt). Finansiel Stabilitet indestår ikke for korrektheden af data, og det er således instituttets eget ansvar at sikre, at de oplysninger som indsendes til Finansiel Stabilitet, og finder anvendelse til brug for bidragsberegningen i 2019, er korrekte.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@fs.dk

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.