Noter

10. Oplysning om dagsværdi

Instrumenter indregnet til dagsværdi
Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan handles til mellem uafhængige parter. Hvis der eksisterer et aktivt marked, anvendes markedsprisen i form af en noteret pris eller priskvotering.
Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste transaktionspris.
Der korrigeres for efterfølgende ændringer i markedsforholdene, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra normale forretningsmæssige overvejelser.
For en række finansielle aktiver og forpligtelser findes der ikke et marked. I sådanne situationer anvendes i stedet en estimeret værdi, hvor der henses til nylige transaktioner i lignende instrumenter, og ud fra diskonterede betalingsstrømme eller andre anerkendte estimations- og vurderingsteknikker baseret på markedsbetingelser, der eksisterede på balancedagen.
I de fleste tilfælde bygger værdiansættelsen i al væsentlighed på observerbare input. For så vidt angår koncernens værdiansættelse af unoterede aktier i sektorvirksomheder, er der taget udgangspunkt i kurser i forbindelse med afhændelse og kurser oplyst af Lokale Pengeinstitutter.
Værdiansættelse af unoterede aktier opgøres enten via DCF-modeller eller via markets multiple modeller. Finansiel Stabilitet finder det mindre sandsynligt, at alternative priser til anvendelsen af dagsværdimåling af unoterede aktier vil medføre en væsentlig anderledes dagsværdi. Yderligere oplysninger findes i årsrapporten note 27.
Noterede ­ priser
Observerbare input
Ikke observerbare input
I alt
(mio kr.)
30. juni 2022
30. juni 2021
30. juni 2022
30. juni 2021
30. juni 2022
30. juni 2021
30. juni 2022
30. juni 2021
Dagsværdi koncernen
Finansielle aktiver til dags­værdi opsplittet på:
Obligationer
10.505
12.745
0
0
6
5
10.511
12.750
Aktier mv.
0
0
0
0
9
13
9
13
Investeringsejendomme
0
0
12
9
0
0
12
9
I alt
10.505
12.745
12
9
15
18
10.532
12.772
Dagsværdi på grundlag af ikke observerbare input
30. juni 2022
30. juni 2021
Dagsværdi 1. januar
14
24
Værdiregulering over resultatopgørelsen (note 6)
1
2
Afgang i årets løb (herunder reklassifikation)
0
8
Dagsværdi ultimo
15
18