Noter

(mio. kr.)

 11. Eventualaktiver og -forpligtelser

Skat
Koncernen har et skatteaktiv på 0,4 mia. kr. Som følge af usikkerhed vedrørende udnyttelse heraf er skatteaktivitet ikke indregnet i balancen.
Anlagte retssager
Finansiel Stabilitet er part i flere retssager anlagt af selskabet, herunder sager anlagt mod tidligere ledelser m.fl. i overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet udgiftsfører løbende udgifter til advokatomkostninger og andre omkostninger forbundet med førelsen af retssager f.eks. udgifter til skønsmænd. Der anlægges alene sager i tilfælde, hvor det vurderes overvejende sandsynligt, at sagerne bliver vundet.

12. Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter den danske stat, herunder selskaber / institutioner, hvori den danske stat har bestemmende indflydelse.
Som hovedregel bliver transaktioner med nærtstående parter indgået og afregnet på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. For enkelte transaktionstyper er afregningsprisen fastlagt ved lov.
Note 24 i årsrapporten for 2021 viser de væsentligste transaktionstyper med nærtstående parter.