Noter

2. Segmentoplysninger for koncern (fortsat)

Aktiviteter 1. januar – 30. juni
Bankpakke I og II
Bankpakke III og IV
Elimineringer
I alt
(mio. kr.)
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
Netto renteindtægter
-11
-4
-6
-6
-17
-10
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
7
10
0
11
7
21
Købesums- og medgiftsregulering
-6
13
9
-24
3
-11
Andre driftsindtægter og udgifter, netto
0
6
3
0
-5
0
-2
6
Driftsomkostninger
62
46
6
0
-5
0
63
46
Gældsrådgivning til tidl. minkavlere
0
2
0
2
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-24
-3
-4
-32
-28
-35
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
7
13
0
0
-4
-13
3
0
Periodens resultat før skat
-41
-7
4
13
-4
-13
-41
-7
Skat
0
0
0
0
0
0
Periodens resultat
-41
-7
4
13
-4
-13
-41
-7
Aktiver i alt 30. juni
7.514
7.971
2.025
2.556
-3.122
-3.709
6.417
6.818
Aktiver i alt 31. december
7.560
2.033
-3.136
6.457
Kapitalandele i associerede virksomheder 30. juni
38
35
38
35
Kapitalandele i associerede virksomheder 31. december
35
35
Forpligtelser i alt 30. juni
2.297
2.713
1.980
2.523
-3.077
-3.676
1.200
1.560
Forpligtelser i alt 31. december
2.272
1.992
-3.095
1.169