Noter

2. Segmentoplysninger for koncern

Aktiviteter 1. januar – 30. juni
Bankpakke aktiviteter
Garantiformuen
Afviklingsformuen
Elimineringer
I alt
(mio. kr.)
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
Netto renteindtægter
-17
-10
40
41
8
14
31
45
Bidrag til Garantiformuen og Afviklingsformuen
-
-
0
0
562
531
562
531
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
7
21
-409
-70
-157
-36
-4
-13
-563
-98
Købesums- og medgiftsregulering
3
-11
-2
9
-
-
1
-2
Andre driftsindtægter og udgifter, netto
-2
6
0
0
10
12
-11
-5
-3
13
Driftsomkostninger
63
48
3
3
15
17
-15
-18
66
50
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-28
-35
0
0
-1
-1
-29
-36
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
3
0
0
0
0
0
3
0
Periodens resultat før skat
-41
-7
-374
-23
409
505
-6
475
Skat
0
0
0
0
0
0
0
0
Periodens resultat
-41
-7
-374
-23
409
505
-6
475
Aktiver i alt 30. juni
6.417
6.818
12.061
12.406
6.080
5.151
-524
-878
24.034
23.497
Aktiver i alt 31. december
6.457
12.435
5.118
-523
23.487
Kapitalandele i associerede virksomheder 30. juni
38
35
38
35
Kapitalandele i associerede virksomheder 31. december
35
35
Forpligtelser i alt 30. juni
1.200
1.560
0
0
572
569
-524
-878
1.248
1.251
Forpligtelser i alt 31. december
1.169
0
19
-523
665