Noter

Koncern
Moder
(mio. kr.)
1. halvår 2022
1. halvår 2021
1. halvår 2022
1. halvår 2021

4. Renteindtægter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
0
1
0
0
Obligationer
56
56
56
56
Øvrige renteindtægter
1
2
7
9
I alt
57
59
63
65
Renteindtægter vedrører:
Forpligtelser til amortiseret kostpris
0
0
6
7
Aktiver til amortiseret kostpris
1
3
1
2
Aktiver til dagsværdi
56
56
56
56
I alt
57
59
63
65

5. Renteudgifter

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker
26
14
26
14
Øvrige renteudgifter
0
0
0
0
I alt
26
14
26
14

6. Kursreguleringer

Obligationer
-566
-121
-566
-121
Aktier mv.
1
23
1
13
Investeringsejendomme
2
0
2
0
Andre aktiver og passiver
0
-2
0
-2
I alt
-563
-100
-563
-110
Kursreguleringer vedrører aktiver og passiver til dagsværdi
-563
-100
-563
-110