Noter

Koncern
Moder
(mio. kr.)
1. halvår 2022
1. halvår 2021
1. halvår 2022
1. halvår 2021

7. Udgifter til personale og administration

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:
Direktion
1
1
1
1
Bestyrelse
1
1
1
1
I alt
2
2
2
2
Personaleudgifter
Lønninger
18
17
18
17
Pensioner
1
2
1
2
I alt
19
19
19
19
Øvrige administrationsudgifter
45
29
42
28
I alt
66
50
63
49
Nedskr. primo
Forskyd­ning af nedskr.
Nedskr. ultimo
Drifts­påvirkning
(mio. kr.)

8. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

Udlån til amortiseret kostpris
1.282
-105
1.177
-26
Garantier
13
-3
10
-3
Nedskrivninger og hensættelser 1. halvår 2021
1.295
-108
1.187
-29
Nedskrivninger og hensættelser 1. halvår 2020
2.214
-52
2.162
-36
Koncern
Moder
(mio. kr.)
1. halvår 2022
1. halvår 2021
1. halvår 2022
1. halvår 2021

9. Andre hensatte forpligtelser

Retssager
30
46
14
4
Øvrige hensatte forpligtelser
72
48
39
13
I alt
102
94
53
17
Hensættelse til retssager er opgjort ud fra en vurdering af risikoen i de enkelte tilfælde.
Øvrige hensatte forpligtelser omfatter pensioner, tabsgivende kontrakter mv.