Balance

Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
30.06. 2022
31.12. 2021
30.06. 2021
30.06. 2022
31.12. 2021
30.06. 2021
AKTIVER
Kassebeholdning og anfordrings-tilgodehavender hos centralbanker
9.820
8.149
6.961
9.820
8.149
6.961
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
21
13
52
11
7
8
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
79
91
187
10
20
36
Obligationer til dagsværdi
10.511
11.615
12.750
10.511
11.615
12.750
Aktier mv.
9
12
13
1
5
5
Kapitalandele i associerede virksomheder
38
35
35
38
35
35
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
0
0
0
169
169
159
Investeringsejendomme
12
10
9
12
10
9
Leasingaktiver
4
5
6
4
5
6
Indeståelser stillet af penge-og realkreditinstitutter samt fondsmæglere
3.217
3.217
3.218
3.217
3.217
3.218
Tilgodehavende købesums- og medgiftsregulering
0
0
0
1.623
1.631
2.123
Aktuelle skatteaktiver
0
2
0
0
0
0
Andre aktiver
320
336
264
336
355
284
Periodeafgrænsningsposter
3
2
2
3
2
2
Aktiver i alt
24.034
23.487
23.497
25.755
25.220
25.596