Bankpakke aktiviteter

Resultat
Finansiel Stabilitets resultat fra Bankpakke aktiviteterne viste i 1. halvår 2022 et underskud på 41 mio. kr. mod et underskud på 7 mio. kr. i 1. halvår 2021. Underskuddet kan henføres til, at driftsomkostningerne samt negative netto renteindtægter ikke fuldt ud er blevet modsvaret af tilbageførte nedskrivninger. I perioden er der tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for i alt 28 mio. kr.

Resultat for Bankpakke aktiviteter

(mio. kr.)
H1 2022
H1 2021
Resultat før omkostninger mv.
-6
6
Driftsomkostninger*
-63
-48
Tilbageførte nedskrivninger
28
35
Skat
0
0
Periodens resultat
-41
-7
*Segmentets reelle driftsomkostninger udgør i H1 2022 48 mio. kr. (H1 2021: 30 mio. kr.), idet 15 mio.kr. (H1 2021: 18 mio.kr.) bliver dækket af andre segmenter jf. note 2.
Driftsomkostninger er samlet på 63 mio. kr. sammenlignet med 48 mio. kr. i samme periode året før. Ændringen skyldes primært omkostninger til advokater i forbindelse med afslutning af ansvarssager i EBH Bank og Løkken Sparekasse, jf. afsnit om retssager på side 8.
Resultatet for FS Finans I-IV indgår i resultatet for Bankpakke aktiviteter med forskellig effekt. Bankpakke I og II har fuld indvirkning på resultat i Bankpakke aktiviteter. Resultatet af Bankpakke III-IV (FS Finans I-IV) indgår derimod kun delvist, idet også andre kreditorer, herunder Garantiformuen, har økonomisk interesse i afviklingsresultaterne.
Resultaterne for datterselskaberne FS Finans I-III viste i første halvår 2022 et samlet resultat på -9 mio. kr. før købesums- og medgiftsregulering. Heraf udgør andelen for Bankpakke aktiviteter -6 mio. kr.
I FS Finans IV er der ingen købesumsregulering, idet dividenden oprindeligt blev fastsat højere end der pt. er dækning for. Tabet er dækket af Garantiformuens Restruktureringsafdeling. FS Finans IV fik et resultat på 4 mio. kr. i 1. halvår 2022, hvilket har nedbragt det samlede tab for Garantiformuens Restruktureringsafdeling til 502 mio. kr.
Segmentets balance udgjorde ved udgangen af halvåret 6,4 mia. kr. I alt var der ved udgangen af 1. halvår 2022 tilbageværende bogførte udlån og garantier for 187 mio. kr., finansielle aktiver for 15 mio. kr. og ejendomme for 12 mio. kr.

Hovedtal FS Finans I - IV

FS Finans I
FS Finans II
FS Finans III
FS Finans IV**
(mio. kr.)
H1 2022
H1 2021
H1 2022
H1 2021
H1 2022
H1 2021
H1 2022
H1 2021
Resultat
Periodens resultat
0
0
0
0
0
0
-4
13
Periodens resultat før købesums­regulering*
0
1
0
8
-9
15
X
-
Balance
30.06
2022
31.12
2021
30.06
2022
31.12
2021
30.06
2022
31.12
2021
30.06
2022
31.12
2021
Udlån
0
0
0
0
49
51
0
0
Øvrige aktiver
30
30
40
42
1.818
1.824
87
86
Aktiver i alt
30
30
40
42
1.867
1.875
87
86
Købesums­regulering
20
20
20
20
1.841
1.850
-
-
Andre hensatte forpligtelser
9
9
19
21
8
8
31
35
Øvrig gæld
0
0
0
0
17
16
13
12
Egenkapital
1
1
1
1
1
1
43
39
Passiver i alt
30
30
40
42
1.867
1.875
87
86
*En væsentlig del af resultatet for FS Finans I-IV indgår i resultatet for FS koncernens to segmenter (Bankpakke aktiviteter og Garantiformuen)
** Der er ingen købesumsregulering i FS Finans IV