Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2022 for Finansiel Stabilitet.
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU for koncernen og lov om finansiel virksomhed for modervirksomheden, samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for finansielle virksomheder.
Der er ikke gennemført revision eller review af delårsrapporten. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar – 30. juni 2022.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som koncernen og modervirksomhedens står overfor. 
København, den 18. august 2022
Direktion
Karsten Biltoft
adm. direktør
Bestyrelse
Anne Louise Eberhard
formand
Morten Sommerfeldt
Ulrikke Ekelund
Ole Selch Bak
næstformand
Jesper Rangvid
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Pernille Vastrup