Gældsrådgivning til tidligere minkavlere

Folketinget vedtog den 1. juni 2021 lov om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som indebar, at Finansiel Stabilitet skal oprette en enhed, der foranlediger, at tidligere minkavlere, som er eller formodes at være insolvente efter at have modtaget erstatning og kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning.
Den 1. juli 2021 udstedte erhvervsministeren bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere. Bekendtgørelsen regulerer blandt andet, hvem der kan yde gældsrådgivning, betingelserne for at blive omfattet af ordningen, rådgivningens indhold og omfang samt forhold vedrørende vederlag, fakturering, tilsyn m.v.
Ordningen vedrører gældsrådgivning til fysiske personer. Personer, der har en personligt ejet virksomhed, kan ikke modtage gældsrådgivning efter ordningen, medmindre den personligt ejede virksomhed er ophørt, og der således ikke udøves erhvervsmæssig aktivitet i virksomheden.
Ved udgangen af 2. kvartal 2022 var ordningen ikke udnyttet.

Statsgaranti til ejendomskredit­aftaler i landdistrikterne

Folketinget vedtog den 7. juni 2022 lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne. Formålet med loven er at skabe bedre muligheder for at finansiere boliger, særligt i landdistrikter, gennem en statsgaranti på den yderste del af boliglån for visse boligejendomme. Loven trådte i kraft den 1. juli 2022, og ejendomskreditgivere har efterfølgende haft mulighed for at indsende ansøgninger om statsgaranti til konkrete låneaftaler.
Målgruppen for statsgarantiordningen er forbrugere, der er vurderet kreditværdige, men som har vanskeligt ved at få boliglån pga. forhold vedr. ejendommens placering eller omsættelighed. Med en garantiordning løftes en del af risikoen ved boligfinansiering væk fra ejendomskreditgiverne og over på staten, så ejendomskreditgiverenes incitament til at låne ud til de omfattede boligejendomme forbedres.
Statsgarantiordningen administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Ordningen etableres på statens regning og risiko, men Finansiel Stabilitet medtager i selskabets regnskab oplysninger om anvendelsen af ordningen, herunder oplysninger om modtagne garantiprovisioner og udbetalinger under garantierne.
Der er primo august 2022 indgået 10 vilkårsaftaler med ejendomskreditgivere. Der er endnu ikke udstedt garantier.