Pengestrømsopgørelse

Koncern
(mio. kr.)
1. halvår 2022
1. halvår 2021
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Periodens totalindkomst
-6
475
Regulering for ikke likvide driftsposter
528
-142
Pengestrømme fra driftskapital
1.208
2.236
Pengestrømme fra driftsaktivitet
1.730
2.569
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb/salg materielle anlægsaktiver
-21
138
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
-21
138
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Udbytte
-30
0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
-30
0
Ændring i likviditet
Likvider primo
8.162
4.306
Ændring i perioden
1.679
2.707
Likvider ultimo
9.841
7.013