Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
1. Havlår 2022
1. Halvår 2021
1. Halvår 2022
1. Halvår 2021
Renter og gebyrer
Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode
1
3
0
9
Andre renteindtægter
56
56
63
56
Renteudgifter
26
14
26
14
Netto renteindtægter
31
45
37
51
Udbytte af aktier mv.
0
0
0
0
Bidrag til Afviklingsformuen
562
531
562
531
Gebyrer og provisionsindtægter
0
2
0
1
Netto rente- og gebyrindtægter
593
578
599
583
Kursreguleringer
-563
-100
-563
-110
Andre driftsindtægter
14
12
22
16
Udgifter til personale og administration
66
50
63
49
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
1
1
1
1
Andre driftsudgifter
16
-2
19
0
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
-29
-36
-24
-3
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
3
0
3
11
Købesums- og medgiftsregulering
1
-2
-8
22
Periodens resultat før skat
-6
475
-6
475
Skat
0
0
0
0
Periodens resultat
-6
475
-6
475
Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat
-6
475
-6
475
Anden totalindkomst i alt
0
0
0
0
Totalindkomst i alt
-6
475
-6
475
Fordels på:
Finansiel Stabilitet
-41
-7
Garantiformuen
-374
-23
Afviklingsformuen
409
505
Totalindkomst i alt
-6
475