Retssager

Finansiel Stabilitet behandler fortsat en portefølje af retssager, som er opstået i forbindelse med overtagelse af nødlidende pengeinstitutter.
Sagerne vedrører blandt andet ledelsesansvarssager, se umiddelbart nedenfor, samt sager som Finansiel Stabilitet anlægger, når en skyldner ikke frivilligt vil underskrive en erklæring i forbindelse med afbrydelse af forældelse.
Finansiel Stabilitet har anlagt erstatningssager mod de tidligere ledelser m.fl. i 9 af de nødlidende pengeinstitutter, som er overtaget. Det drejer sig om Roskilde Bank, ebh bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank, Amagerbanken, Eik Bank Danmark, Eik Banki Færøerne, Andelskassen J.A.K. Slagelse og Københavns Andelskasse.
Finansiel Stabilitet anlægger erstatningssager, når det vurderes, at det er overvejende sandsynligt, at en domstol vil dømme de sagsøgte. Ledelserne i pengeinstitutterne har betroede stillinger. Når ledelsen svigter og påfører pengeinstituttet tab, har Finansiel Stabilitet en forpligtelse til at kræve erstatning for de tab, som skyldes uforsvarlige dispositioner.
For så vidt angår sagerne vedrørende Capinordic Bank, Amagerbanken, Eik Bank Danmark og J.A.K. Slagelse henvises til Finansiel Stabilitets årsrapport 2021
Retten på Færøerne afsagde dom i ansvarssagen vedrørende Eik Banki Færøerne den 18. november 2019, hvor de 3 tidligere ledelsesmedlemmer blev dømt til at betale de 150 mio. kr. i erstatning med tillæg af procesrenter til Finansiel Stabilitet. En tidligere direktør blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger på 8,9 mio. kr. til statskassen. De dømte ledelsesmedlemmer ankede dommen til Østre Landsret. Sagen hovedforhandles fra april til august 2022.
Vestre Landsret afsagde dom i ebh bank-ansvarssagen den 31. januar 2020, hvorved 11 tidligere ledelsesmedlemmer blev frifundet, og den tidligere direktør blev pålagt at betale 2 mio. kr. til Finansiel Stabilitet. Samtidig blev Finansiel Stabilitet pålagt at betale 121 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet ankede dommen til Højesteret med en beløbsmæssigt begrænset påstand på 100 mio. kr. Sagen blev alene anket over for direktøren. Højesteret afsagde dom i sagen den 8. april 2022, hvor landsrettens dom blev stadfæstet. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 3 mio. kr. i sagsomkostninger til statskassen.
I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Løkken Sparekasse afsagde Vestre Landsret dom den 28. februar 2020, hvor samtlige sagsøgte ledelsesmedlemmer og revisorer blev frifundet. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 34 mio. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet ankede sagen til Højesteret med en beløbsmæssigt begrænset påstand på 50 mio. kr. Sagen blev alene anket over for direktøren. Der blev den 2. juni 2022 afsagt dom i sagen, hvor Højesteret stadfæstede landsrettens dom. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 1,75 mio. kr. i sagsomkostninger til staten.
Finansiel Stabilitet anlagde i maj 2019 to erstatningssager mod den tidligere ledelse i Københavns Andelskasse. I den ene af sagerne afsagde Københavns Byret dom den 25. maj 2022, hvor samtlige sagsøgte ledelsesmedlemmer blev frifundet. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 5,7 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet har anket dommen.
I den anden del afsagde Københavns Byret dom den 16. august 2022. Byretten fandt, at to af de sagsøgte havde handlet erstatningspådragende i et tilfælde, hvor de blev dømt til at betale ca. 2,5 mio. kr. til Finansiel Stabilitet. I et andet tilfælde fandt retten, at en af de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende, men der kunne ikke påvises årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og det påførte tab, og vedkommende blev derfor frifundet. Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale 350 t.kr i sagsomkostninger til to sagsøgte, som ikke blev dømt, mens en af de dømte skal betale 410 t.kr i sagsomkostninger til Finansiel Stabilitet.
I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank afsagde Østre Landsret dom i november 2017, hvor alle de sagsøgte blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt ca. 73 mio. kr. Finansiel Stabilitet har anket dommen i forhold til den administrerende direktør og bestyrelsen. Sagen er berammet til hovedforhandling i Højesteret i november 2022.

Væsentlige risici

De væsentligste risici i Finansiel Stabilitet vedrører usikkerheden på afviklingen af aktiviteter, som Finansiel Stabilitet har overtaget under Bankpakke aktiviteterne samt risikoen for tab fremadrettet som følge af restrukturering og afvikling af nødlidende pengeinstitutter m.v., hvor der opstår tab på den indskudte kapital. Derudover indebærer den aktive investeringsforvaltning, at der påtages renterisiko.
I lighed med den økonomiske opdeling mellem Bankpakke aktiviteter, Garantiformuen samt Afviklingsformuen er Finansiel Stabilitets risici tilsvarende opdelt.
De væsentligste risici under de forskellige segmenter er nærmere beskrevet i Finansiel Stabilitets årsrapport for 2021, hvortil henvises for yderligere omtale af risici og risikostyring.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb

Efter statusdagen har Finansiel Stabilitet modtaget afgørelse i den anden erstatningssag anlagt mod den tidligere ledelse i Københavns Andelskasse, jf afsnit om Retssager.

Forventninger til 2022

Forventningen til resultatet for 2022 fastlægges ud fra de tre segmenter i Finansiel Stabilitet koncernen. På grundlag af det aktuelle renteniveau primo august 2022 forventes der for Afviklingsformuen et overskud på omkring 1 mia. og for Garantiformuen et underskud på ca. 300 mio. kr. For Bankpakke aktiviteterne forventes fortsat et mindre underskud.
Resultatet indebærer nogen usikkerhed, idet der særligt er betydeligt spænd i resultatforventning i 2022 for de aktiviteter, som knytter sig til Bankpakke aktiviteter og for aktiviteter vedrørende værdipapirforvaltning. I den anførte forventning til koncernresultatet indgår således ikke en mulig driftseffekt af værdireguleringer af aktiver, hvor afviklingen måtte vise sig at være enten bedre eller dårligere end de bogførte værdier. Derudover knytter der sig i væsentlig grad usikkerhed til udfaldet af eventualforpligtelser herunder retssager og tvister. Endeligt vil renteændringer kunne påvirke resultatet væsentligt i Garantiformuen og Afviklingsformuen.