Afvikling af aktiviteterne i Landbrugets Finansieringsinstitut (Tidligere Landbrugets Finansieringsbank)

Finansiel Stabilitet 31. maj 2021


I 2017 blev Landbrugets Finansieringsbank (LFB) omdannet til Landbrugets Finansieringsinstitut (LFI) og det blev besluttet, at aktiviteterne i LFI fremadrettet skulle afvikles, ligesom håndtering af kunderne i en periode frem til 2021 ville blive varetaget af DLR Kredit.

Der er nu fire år senere foretaget en betydelig afvikling af porteføljen. Udlån og garantier er i løbet af de 4 år blevet reduceret fra ca. 360 mio. kr. til ca. 80 mio. kr. Den tilbageværende udlånsportefølje er nu på et niveau, hvor ejerne af LFI, som er danske kreditinstitutter, Landbrug & Fødevarer samt Finansiel Stabilitet (FS) har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at afvikle den resterende del af porteføljen inden udgangen af 2021.

Med udgangspunkt i de målsætninger, der blev fastsat ved etablering af LFB i 2012, er det ejernes vurdering, at disse målsætninger langt hen ad vejen er blevet nået.

En væsentlig del af den resterende portefølje har et udlånsengagement med både LFI og FS.

Udlånsengagementet på ca. 55 mio. kr. i LFI stammer fra det tidspunkt, hvor kunderne blev overdraget fra FS til LFB (senere omdannet til LFI).

Kunderne blev dengang vurderet til effektivitetsmæssigt at være blandt den bedste tredjedel blandt landbrug generelt, og dermed have en tilstrækkelig høj produktivitet og en levedygtig forretningsmodel, dog forudsat at deres gæld kunne reduceres.

Ved overdragelsen af kunderne til LFB blev der samtidig indgået vilkår for den resterende del af gælden i FS, som ville være tilbage efter en succesfuld rekonstruktionsperiode på 5 år.

Denne kundeportefølje, som i dag har et samlet resterende engagement i LFI og FS på omkring 100 mio. kr., udbydes nu til salg i en åben og transparent salgsproces.

Efter gennemførelse af et salg kan de berørte kunder komme over i en permanent finansieringsløsning. For de omfattede kunder vil salgsprocessen dermed indebære, at deres finansieringsforhold flyttes fra LFI og FS til et nyt penge- eller finansieringsinstitut. Flytningen vil som udgangspunktet ikke medføre ændringer i vilkår, eller være forbundet med omkostninger for den enkelte kunde.

Potentielle bydere bedes rette henvendelse til både LFI og FS mhp. at modtage nærmere information om porteføljen.

For yderligere information kontakt:
Administrerende direktør FS Henrik Bjerre-Nielsen +45 21 14 21 11
Administrerende direktør LFI, Henrik Hoffmann +45 41 95 00 78