Finansiel Stabilitet - Årsrapport 2018

Finansiel Stabilitet 15. marts 2019


Finansiel Stabilitet – Årsrapport 2018

Finansiel Stabilitet har offentliggjort årsrapport for 2018. Rapporten er tilgængelig på www.fs.dk - Nyheder - Årsrapporter.

Resultat
Finansiel Stabilitet fik i 2018 et overskud på 756 mio. kr. Resultat for Finansiel Stabilitet kan opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer dvs. Afviklingsformuen, Bankpakke I-V aktiviteter og Garantiformuen. Alle tre segmenter bidrog positivt til det samlede resultat i 2018.

Det væsentligste bidrag var Afviklingsformuens overskud på 617 mio. kr., mens resultatet for Bankpakke I-V aktiviteterne og Garantiformuen var på henholdsvis 103 mio. kr. og 36 mio. kr.

Det positive resultat i Afviklingsformuen kan primært tilskrives indbetaling af bidrag fra penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerskaber I til Afviklingsformuen på 618 mio. kr.

Resultatet for Bankpakke I-V aktiviteterne kan i væsentligt omfang henføres til tilbageførelse af nedskrivninger vedrørende udlån og garantier inklusive tidligere afskrevne fordringer på samlet 153 mio. kr. Derudover er der skønsmæssigt foretaget en indtægtsførelse af 100 mio. kr. vedrørende FIH statsstøtte sagen. Endelig indgår i resultatet også Højesterets afgørelse i retssagen mellem BEC samt Amagerbanken under konkurs og Finansiel Stabilitet, hvorved der er indtægtsført 74 mio. kr.

I Garantiformuen er resultatet primært opnået som følge af positive resultater i FS Finans I-IV, hvor Garantiformuen har økonomiske interesser som følge af tidligere afgivne garantier og aftaler om købesumsregulering.

Balance og kapital
Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2018 på 21,9 mia. kr. Heraf udgjorde Bankpakke I-V aktiviteterne 6,8 mia. kr., Garantiformuen 13,3 mia. kr. og Afviklingsformuen 2,7 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for ca. 0,9 mia. kr.

Egenkapitalen udgjorde samlet 20,6 mia. kr., hvoraf 13,3 mia. kr. kan henføres til Garantiformuen, 4,9 mia. kr. til Bankpakke I-V aktiviteter og 2,4 mia. kr. til Afviklingsformuen. Egenkapitalen for Bankpakke I-V aktiviteterne er som følge af en udbetaling af udbytte til staten isoleret set nedbragt med 2,5 mia. kr. sammenlignet med 2017.

Ud af Garantiformuens egenkapital kan 8,8 mia. kr. henføres til Garantiformuens Pengeinstitutafdeling. Pengeinstitutafdelingen opfylder således fortsat målniveauet, som i 2018 var opgjort til 4,9 mia. kr. Målniveauet for 2019 forventes med afsæt i de nuværende omfattede virksomheders dækkede indskud at udgøre 5,4 mia. kr.

Afviklingsformuen er fortsat under opbygning. Målniveauet for 2018 er opgjort til 6,1 mia. kr. og vil med de nuværende opgjorte dækkede indskud for de bidragspligtige institutter udgøre 6,7 mia. kr. i 2019.

Ved udgangen af 2018 udgjorde de samlede bogførte udlån og garantier 1,0 mia. kr., mens beholdningen af finansielle aktiver var på 5,9 mia. kr. og ejendomme på 3 mio. kr. Hovedparten af de tilbageværende udlån og garantier vedrører segmentet Bankpakke I-V aktiviteter, mens en mindre del af udlånene kan henføres til FS Finans V (tidligere Andelskassen J.A.K. Slagelse) og Københavns Andelskasse under kontrol.

Den væsentlige stigning i beholdningen af finansielle aktiver i forhold til 2017 kan tilskrives den påbegyndte investeringsstrategi for midlerne i Garanti- og Afviklingsformuen. Beholdningen af finansielle aktiver, som kan relateres hertil, udgjorde ultimo 2018 næsten 6 mia. kr.

Omlægning af investeringsstrategien til en mere aktiv investeringsstrategi blev i første omgang foretaget ved placering i korte realkreditobligationer. Afkastet ved den aktive investeringsstrategi har isoleret set givet et mindre positivt bidrag til resultatet i 2018.


Retssager

Finansiel Stabilitet er fortsat part i et betydeligt antal retssager, som er opstået i forbindelse med overtagelsen af nødlidende institutter, herunder erstatningssager mod de tidligere ledelser m.fl. i 8 af de overtagne nødlidende pengeinstitutter. Status i de forskellige sager er:

  • I retssagen mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank afsagde Højesteret dom i sagen i januar 2019, hvor landsrettens dom i realiteten blev stadfæstet. Det endelige erstatningskrav blev fastslået til ca. 141 mio. kr. inklusive tillæg af procesrenter.
  • I erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken forventes der afsagt dom i ankesagen i løbet af første halvår 2019. Finansiel Stabilitet ankede byrettens afgørelse, som indebar frifindelse af de sagsøgte, og krav om, at Finansiel Stabilitet skulle betale sagsomkostninger på ca. 77 mio. kr.
  • I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank afsagde Østre Landsret dom i november 2017. Ved dommen blev alle de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger på ca. 73 mio. kr. Finansiel Stabilitet har anket dommen i forhold til den administrerende direktør og bestyrelse.
  • Østre Landsret afsagde i oktober 2018 dom i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Danmark. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning med tillæg af procesrente på samlet ca. 43 mio. kr. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 39 mio. kr. De 4 dømte ledelsesmedlemmer har anket dommen til Højesteret, og efterfølgende har Finansiel Stabilitet anket dommen overfor alle 6 ledelsesmedlemmer.
  • Hovedforhandlingen i sagen vedrørende Eik Bank Færøerne blev indledt i januar 2018 og forventes at være afsluttet medio 2019. Det forventes, at der afsiges dom inden årets udgang.
  • Det forventes, at hovedforhandlingen i ebh bank-ansvarssagen kan afsluttes medio 2019, og at der ligeledes afsiges dom inden årets udgang.
  • I januar 2019 begyndte hovedforhandlingen i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Løkken Sparekasse.
  • I sagen mod den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse vil hovedforhandlingen blive påbegyndt i august 2019.  

Forventninger til 2019
Forventningen til resultatet for 2019 fastlægges ud fra de tre segmenter i Finansiel Stabilitet koncernen. For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 700 mio. kr., svarende til de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter i Afviklingsformuen. For Bankpakke I-V aktiviteterne forventes, uden hensyntagen til en eventuel indregning af driftseffekter fra værdiregulering ved afvikling af aktiviteterne, et underskud. Ligeledes forventes Garantiformuen at komme ud af 2019 med et underskud.

Resultatforventningerne indebærer nogen usikkerhed, idet der fortsat er betydelig usikkerhed om resultatet i 2019 for de aktiviteter, som knytter sig til Bankpakke I-V aktiviteterne. Derudover knytter der sig i væsentlig grad usikkerhed til udfaldet af eventualforpligtelser, herunder retssager og tvister. Endelig vil renteændringer kunne få en væsentlig indflydelse på resultatet for 2019, hvilket særligt vil påvirke resultatet for Garanti- og Afviklingsformuen.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk