Finansiel Stabilitet – Årsrapport 2019

Finansiel Stabilitet 13. marts 2020


Finansiel Stabilitet – Årsrapport 2019

Finansiel Stabilitet har offentliggjort årsrapport for 2019. Rapporten er tilgængelig på www.fs.dk

Resultat
Finansiel Stabilitet fik i 2019 et overskud på 1.068 mio. kr. Resultat for Finansiel Stabilitet kan opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer dvs. Afviklingsformuen, Bankpakke I-V aktiviteter og Garantiformuen. Alle tre segmenter bidrog positivt til det samlede resultat i 2019.

Det væsentligste bidrag var Afviklingsformuens overskud på 725 mio. kr., mens resultatet for Bankpakke I-V aktiviteterne og Garantiformuen var på henholdsvis 229 mio. kr. og 114 mio. kr.

Det positive resultat i Afviklingsformuen kan primært tilskrives indbetaling af bidrag fra penge- og realkreditinstitutter og visse fondsmæglerskaber til Afviklingsformuen på 724 mio. kr.

Resultatet for Bankpakke I-V afspejler resultatet af den fortsatte afvikling af de tilbageværende aktiviteter. I perioden er der tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for 128 mio. kr. Herudover har Europa-Kommissionens afgørelse i FIH-sagen medført, at der er indtægtsført 206 mio. kr. i 2019.

I Garantiformuen er resultatet primært opnået som følge af positive resultater i FS Finans I-IV, hvor Garantiformuen har økonomiske interesser som følge af tidligere afgivne garantier og aftaler om købesumsregulering.

Balance og kapital
Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2019 på 21,8 mia. kr. Heraf udgjorde Bankpakke I-V aktiviteterne 7,0 mia. kr., Garantiformuen 12,4 mia. kr. og Afviklingsformuen 3,3 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for ca. 0,9 mia. kr.

Egenkapitalen udgjorde samlet 20,7 mia. kr., hvoraf 12,4 mia. kr. kan henføres til Garantiformuen, 5,2 mia. kr. til Bankpakke I-V aktiviteter og 3,1 mia. kr. til Afviklingsformuen. Egenkapitalen for Garantiformuen er som følge af en lovændring vedrørende formuens størrelse i Garantiformuens Restruktureringsafdeling isoleret set nedbragt med 1,0 mia. kr.

Ud af Garantiformuens egenkapital kan 8,8 mia. kr. henføres til Garantiformuens Pengeinstitutafdeling. Pengeinstitutafdelingen opfylder således fortsat målniveauet, som i 2019 var opgjort til 5,4 mia. kr. Da særlige indlånsformer, herunder pensionsmidler, ikke indgår i opgørelsen af målniveauet, er overdækningen reelt mindre. Det skønnes, at målniveauet vil være omtrent 7 mia. kr., hvis de særlige dækkede indlånsformer medtages.

Afviklingsformuen er fortsat under opbygning. Målniveauet for 2019 er opgjort til 6,8 mia. kr. og vil med de nuværende opgjorte dækkede indskud for de bidragspligtige institutter udgøre 7,1 mia. kr. i 2020. De seneste år er der observeret en stigning i dækkede indskud i danske pengeinstitutter. I Danmark har praksis indtil videre været, at stigningen i dækkede indskud ikke er blevet indregnet i de enkelte år. Dette
har bevirket, at der i Danmark er indsamlet relativt færre midler ift. målniveauet, når der sammenlignes med mange andre lande i EU.

I forbindelse med bidragsopkrævningen for 2020 har Finansiel Stabilitet besluttet at anvende en udjævningsfaktor til beregning af Afviklingsformuens målniveau. Den valgte udjævningsfaktor er baseret på en skønnet fremskrivning af den observerede historiske vækst i de dækkede indskud. Det samlede bidrag ved opkrævning i 2020 forventes at være omtrent 30 pct. større i forhold til i 2019. Den væsentligste forklaring på stigningen er anvendelse af udjævningsfaktoren men selv uden denne ville bidrage være steget ca. 10 pct.

Ved udgangen af 2019 udgjorde de samlede bogførte udlån og garantier 0,6 mia. kr. og beholdningen af finansielle aktiver var på 9,8 mia. kr. Hovedparten af de tilbageværende udlån og garantier vedrører segmentet Bankpakke I-V aktiviteter, mens en mindre del af udlånene kan henføres til FS Finans V (tidligere Andelskassen J.A.K. Slagelse) og FS Finans VI (tidligere Københavns Andelskasse).

Investeringsstrategien for henholdsvis Garantiformuen og Afviklingsformuen er stort set blevet fuldt ud indfaset i 2018 og 2019. Beholdningen af finansielle aktiver, som kan relateres hertil, udgjorde ultimo 2019 næsten 9,6 mia. kr. Omlægning af investeringsstrategien til en mere aktiv investeringsstrategi er i første omgang foretaget ved placering i korte realkreditobligationer. De forvaltede beholdninger har som følge af rentefaldet i 2019 givet et afkast på 37 mio. kr. (svarende til 0,39 pct.). Når der sammenlignes med en alternativ placering i Nationalbanken har strategien forbedret afkastet relativt med ca. 90 mio. kr.

Retssager
Finansiel Stabilitet er fortsat part i et betydeligt antal retssager, som er opstået i forbindelse med overtagelsen af nødlidende institutter, herunder erstatningssager mod de tidligere ledelser m.fl. i 9 af de overtagne nødlidende pengeinstitutter. Disse sager vil være med til at placere ansvar og fastlægge, hvad der er gældende ret på et meget vigtigt område. Status i de forskellige sager er:

  • I retssagen mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank afsagde Højesteret dom i sagen i januar 2019, hvor landsrettens dom i realiteten blev stadfæstet. Det endelige erstatningskrav blev fastslået til ca. 141 mio. kr. inklusive tillæg af procesrenter.
  • I erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken afsagde Østre Landsret dom i juni 2019. Østre Landsret ændrede byrettens dom således, at 8 af de tidligere ledelsesmedlemmer blev idømt at betale et erstatningskrav på ca. 225,5 mio. kr. med tillæg af procesrente.
  • I sagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank afsagde Østre Landsret dom i november 2017. Ved dommen blev alle de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger på ca. 73 mio. kr. Finansiel Stabilitet har anket dommen i forhold til den administrerende direktør og bestyrelse. Ekstern revision havde fået tilladelse til særskilt anke af landsrettens sagsomkostningsafgørelse. I april 2019 afsagde Højesteret dom i sagsomkostningsankesagen, hvor revisionen blev tilkendt yderligere 11 mio. kr. i sagsomkostninger.
  • Østre Landsret afsagde i oktober 2018 dom i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Danmark. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning med tillæg af procesrente på samlet ca. 43 mio. kr. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger med i alt 39 mio. kr. De 4 dømte ledelsesmedlemmer har anket dommen til Højesteret, og efterfølgende har Finansiel Stabilitet anket dommen overfor alle 6 ledelsesmedlemmer. Sagen hovedforhandles i Højesteret i maj 2020.
  • I november 2019 blev der afsagt dom i sagen mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Færøerne. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer dømt til at betale erstatning på samlet 150 mio. kr. med tillæg af procesrente. Ét ledelsesmedlem blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale 8,9 mio. kr. i sagsomkostninger i forbindelse med frifindelsen. De 4 dømte ledelsesmedlemmer har anket sagen til Østre Landsret. I forbindelse med dommen afgjorde retten endvidere sagsomkostningsspørgsmålet i forhold til den ophævede sag mod den eksterne revision. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 12 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet har anket spørgsmålet om sagsomkostninger.
  • I november 2019 blev der afsagt dom i sagen mod den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse. Ét tidligere ledelsesmedlem blev dømt til at betale ca. 1,2 mio. kr. i erstatning, mens et andet ledelsesmedlem blev dømt til at betale 200.000 kr. i erstatning in solidum med det førnævnte ledelsesmedlem. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale samlet 700.000 kr. i sagsomkostninger til statskassen. Den ene domfældte har anket sagen til Østre Landsret.
  • I januar 2020 blev der afsagt dom fra Vestre Landsret i sagen mod den tidligere ledelse og revision i ebh bank. Ét tidligere ledelsesmedlem – den administrerende direktør - blev dømt til at betale lidt over 2 mio. kr. med tillæg af procesrente. De øvrige ledelsesmedlemmer og revisionen blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale ca. 121 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet har anket dele af dommen over for det dømte ledelsesmedlem med en påstand på 100 mio. kr.
  • I februar 2020 blev der afsagt dom fra Vestre Landsret i sagen mod den tidligere ledelse og eksterne revision i Løkken Sparekasse. De sagsøgte blev frifundet, og Finansiel Stabilitet blev dømt til at betale ca. 34 mio. kr. Fristen for at anke sagen udløber den 27. marts 2020.
  • For så vidt angår Københavns Andelskasse er der mod medlemmer af den tidligere ledelse anlagt sager i relation til 2 tabsgivende dispositioner. Sagerne er endnu ikke berammet til hovedforhandling.

Forventninger til 2020
Forventningen til resultat for 2020 fastlægges ud fra de tre segmenter i Finansiel Stabilitet koncernen. For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 900 mio. kr., svarende til de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter i Afviklingsformuen. For Bankpakke I-V aktiviteterne og Garantiformuen forventes et mindre underskud. Eventuelle renteændringer vil dog særligt kunne påvirke resultatet i
Garantiformuen og Afviklingsformuen.

Resultatforventningerne indebærer generelt nogen usikkerhed, idet der fortsat er betydelig usikkerhed om resultatet i 2020 for de aktiviteter, som knytter sig til Bankpakke I-V aktiviteterne. I den anførte forventning til koncernresultatet indgår således ikke en mulig driftseffekt af værdireguleringer af aktiver, hvor afviklingen måtte vise sig at være enten bedre eller dårligere end de bogførte værdier. Derudover knytter der sig i væsentlig grad usikkerhed til udfaldet af eventualforpligtelser herunder retssager og tvister.

Hertil kommer, at udbruddet af Covid-19 i Danmark kan påvirke selskabets resultat. Finansiel Stabilitet følger udviklingen og ikke mindst de økonomiske følgevirkninger.

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk