Finansiel Stabilitet – Årsrapport 2021

Finansiel Stabilitet 18. marts 2022


Finansiel Stabilitet har offentliggjort årsrapport for 2021. Rapporten er tilgængelig på www.fs.dk

Resultat

Finansiel Stabilitet fik i 2021 et overskud på 1.051 mio. kr. Resultat for Finansiel Stabilitet kan opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer, dvs. Afviklingsformuen, Bankpakke aktiviteter og Garantiformuen. Alle tre segmenter bidrog positivt til det samlede resultat i 2021.

Det væsentligste bidrag var Afviklingsformuens overskud på 1.022 mio. kr., mens resultatet for Bankpakke aktiviteterne og Garantiformuen var på henholdsvis 23 mio. kr. og 6 mio. kr.

Det positive resultat i Afviklingsformuen kan tilskrives indbetaling af bidrag fra penge- og realkreditinstitutter og visse fondsmæglerskaber på 1.061 mio. kr.

Overskuddet i Bankpakke aktiviteter hidrører fra den fortsatte afvikling af de tilbageværende udlånsaktiviteter. I perioden er der samlet tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for 72 mio. kr. Heri indgår salget af landbrugskunde aktiviteter tilknyttet Landbrugets Finansieringsinstitut.

Balance og kapital

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2021 på 23,5 mia. kr. Heraf udgjorde Bankpakke aktiviteterne 6,5 mia. kr., Garantiformuen 12,4 mia. kr. og Afviklingsformuen 5,1 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for ca. 0,5 mia. kr.

Egenkapitalen udgjorde samlet 22,8 mia. kr., hvoraf 12,4 mia. kr. kan henføres til Garantiformuen, 5,3 mia. kr. til Bankpakke aktiviteter og 5,1 mia. kr. til Afviklingsformuen.

Ud af Garantiformuens egenkapital kan 8,9 mia. kr. henføres til Garantiformuens Pengeinstitutafdeling. Pengeinstitutafdelingen opfylder således fortsat målniveauet, som i 2021 var opgjort til 6,2 mia. kr. Da særlige indlånsformer, herunder pensionsmidler, ikke indgår i opgørelsen af målniveauet, er overdækningen reelt mindre. Det skønnes, at målniveauet vil være omtrent 7,7 mia. kr., hvis de særlige dækkede indlånsformer medtages.

Afviklingsformuen er fortsat under opbygning. Målniveauet for 2021 er opgjort til 8,3 mia. kr. De seneste år er der observeret en årlig stigning i de dækkede indskud i danske pengeinstitutter. Målniveauet frem mod 2024 bliver fastsat ud fra en skønnet fremskrivning af de dækkede indskud, hvilket indebærer, at der i de kommende år kan forventes en stigning i bidraget for de omfattede institutter.

Ved udgangen af 2021 udgjorde netto udlån og garantier 0,2 mia. kr. Hovedparten af de tilbageværende udlån og garantier vedrører segmentet Bankpakke aktiviteter, mens en mindre del af udlånene kan henføres til FS Finans V (tidligere Andelskassen J.A.K. Slagelse) og FS Finans VI (tidligere Københavns Andelskasse).

Finansiel Stabilitet har gennem de seneste år valgt at outsource dele af Afviklingsformuens og Garantiformuens midler til ekstern porteføljeforvaltning. Samlet set var der pr. 31. december 2021 placeret 11,1 mia. kr. under 3 eksterne porteføljemandater.

Den 3. januar 2022 udbød Finansiel Stabilitet, til erstatning af de nuværende tre eksterne porteføljemandater, to nye eksterne porteføljemandater. Udbuddet af nye porteføljemandater er især begrundet i et ønske om større fleksibilitet. Jyske Bank er i marts 2022 blevet udpeget som porteføljeforvalter.

Det danske stats- og realkreditmarked var som andre europæiske rentemarkeder påvirket negativt af stigende renter gennem hele året 2021.

De eksterne forvaltede investeringsporteføljer har i 2021 givet et samlet afkast på -83 mio. kr. fordelt med 113 mio. kr. i renter og 196 mio. kr. i urealiserede kurstab.

Samlet set har den eksterne forvaltning siden etableringen i 2018 givet anledning til et afkast på -23 mio. kr., hvilket sammenholdt med en alternativ placering i Nationalbanken har givet et merafkast på 178 mio. kr.

Forventninger til 2022

Forventningen til resultat for 2022 fastlægges ud fra de tre segmenter i Finansiel Stabilitet koncernen. For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 1,0 mia. kr., svarende til de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter til Afviklingsformuen. For Bankpakke aktiviteterne og Garantiformuen forventes et mindre underskud. Eventuelle renteændringer vil særligt kunne påvirke resultatet i Garantiformuen og Afviklingsformuen. I den sammenhæng har renteudviklingen indtil medio marts givet anledning til et negativt afkast på -1,6 pct., svarende til et urealiseret tab på ca. 180 mio. kr.

Resultatforventningerne indebærer generelt nogen usikkerhed, idet der fortsat er betydelig usikkerhed om resultatet i 2022 for de aktiviteter, som knytter sig til Bankpakke aktiviteterne. I den anførte forventning til koncernresultatet indgår således ikke en mulig driftseffekt af værdireguleringer af aktiver, hvor afviklingen måtte vise sig at være enten bedre eller dårligere end de bogførte værdier. Derudover knytter der sig i væsentlig grad usikkerhed til udfaldet af eventualforpligtelser, herunder ansvarssagerne mod de tidligere ledelser i overtagne pengeinstitutter.

Hertil kommer, at krigen i Ukraine kan påvirke den økonomiske udvikling og dermed virksomhedens resultat for 2022.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk