Finansiel Stabilitet - Årsrapport 2022

Finansiel Stabilitet 17. marts 2023


Finansiel Stabilitet har offentliggjort årsrapport for 2022. Rapporten er tilgængelig på www.fs.dk.

Resultatet er påvirket af modvinden på de finansielle markeder

Finansiel Stabilitet fik et overskud på 403 mio. kr. i 2022 mod et overskud på 1.051 mio. kr. sidste år.

2022 var et udfordrende år på de finansielle markeder. Året blev præget af overraskende høj inflation, kraftige rentestigninger og usikkerhed om den økonomiske vækst, som bl.a. skyldtes Ruslands fortsatte invasion i Ukraine. Derudover var en række sammenfald af andre økonomiske forhold medvirkende til, at der i store perioder af året var betydelig modvind på de finansielle markeder.

For Finansiel Stabilitet har de kraftige stigninger på de globale rentemarkeder i 2022 ført til et negativt afkast på 749 mio. kr., svarende til -3,7 % når alle midler indregnes. De seneste gennemførte krisehåndteringstiltag af banker i USA og Europa har skærpet den løbende overvågning af de danske og internationale kapitalmarkeder.

Resultatet for de tre formuer

Finansiel Stabilitet håndterer tre formuer, nemlig Afviklingsformuen, Garantiformuen og Bankpakke-aktiviteter.

Afviklingsformuen, som er udgangspunktet for krisehåndtering af kreditinstitutter, udviste i 2022 et overskud på 907 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.124 mio. kr. Det negative afkast på værdipapirbeholdningen androg for dette segment 203 mio. kr. Da Afviklingsformuen også har en betydelig andel investeret kontant, (ca. 50/50 fordeling) var afkastet på den samlede portefølje -3,4 %.

Garantiformuen, som omfatter indskydergarantiordningen, fik i 2022 et negativt resultat på 516 mio. kr. Underskuddet skal ses i lyset af et negativt afkast fra værdipapirbeholdningen på 546 mio. kr. Hovedparten af Garantiformuen var placeret i værdipapirer, mens en mindre del var placeret kontant. Samlet var afkastet i Garantiformuen -6,9 %.

Bankpakke-aktiviteterne, der inkluderer tidligere aktiviteter overtaget under finanskrisen, fik i 2022 et overskud på 12 mio. kr. En betydelig del af overskuddet kan henføres til inddrivelse af fordringer og tilbageførte nedskrivninger. Resultatet blev endvidere påvirket af ind- og udbetalinger fra afgjorte retssager. I 2022 og primo 2023 traf domstolene afgørelse i sagerne vedrørende ebh Bank, Løkken Sparekasse, Roskilde Bank og Eik Banki. Dermed blev der sat punktum i ansvarssagerne fra finanskrisen, som satte sig dybe negative spor i dansk økonomi. Det har taget lang tid og været omkostningsfuldt at føre sagerne, men det har været nødvendigt.

Balance og kapital viser en mindre vækst

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 2022 på 23,9 mia. kr. Heraf udgjorde Afviklings- og Garantiformuen henholdsvis 6,0 mia. kr. og 11,9 mia. kr., mens Bankpakke-aktiviteter udgjorde 6,5 mia. kr. Der var koncernmellemværende for 0,5 mia. kr. Balancen steg med ca. 0,4 mia. kr. i 2022.

Egenkapitalen udgjorde samlet 23,2 mia. kr., hvoraf 6,0 mia. kr. kan henføres til Afviklingsformuen, 11,9 mia. kr. til Garantiformuen og 5,3 mia. kr. til Bankpakke-aktiviteterne. Egenkapitalen voksede med ca. 0,4 mia. kr. i 2022.

Ud af Garantiformuens egenkapital kan 8,4 mia. kr. henføres til Garantiformuens Pengeinstitutafdeling. Pengeinstitutafdelingens formue skal udgøre 0,8 % af pengeinstitutternes dækkede indskud, hvilket for 2022 svarede til et målniveau på 6,5 mia. kr. Ved udgangen af 2022 oversteg formuen således målniveauet med 1,9 mia. kr.

Afviklingsformuen er fortsat under opbygning. Ved udgangen af 2022 var formuen opbygget til 6 mia. kr. Målniveauet var tilsvarende opgjort til 8,3 mia. kr., og der vil i de kommende to år fortsat gennemføres opkrævning til formuen, som herefter forventes at være fuldt etableret.

Ved udgangen af 2022 udgjorde netto udlån og garantier 0,1 mia. kr. Hovedparten af de tilbageværende udlån og garantier vedrører segmentet Bankpakke-aktiviteter, mens en mindre del af udlånene kan henføres til FS Finans V (tidligere Andelskassen J.A.K. Slagelse) og FS Finans VI (tidligere Københavns Andelskasse).

Forventninger til 2023 er påvirket af stor usikkerhed

Forventningen til resultat for 2023 fastlægges ud fra de tre formuer i Finansiel Stabilitet. For Afviklingsformuen forventes et resultat på ca. 1 mia. kr., svarende til de forventede betalinger fra de bidragspligtige institutter. For Bankpakke-aktiviteterne og Garantiformuen forventes et mindre overskud.

Renteændringer vil kunne påvirke resultatet i alle tre formuer, men særligt for Afviklingsformuen og Garantiformuen indebærer renterisikoen, at der kan forekomme større udsving i resultatet.

Endvidere vil udviklingen i Finansiel Stabilitet kunne blive væsentlig påvirket af den geopolitiske usikkerhed samt udviklingen på de finansielle markeder.

I øvrigt henvises til en uddybning i årsrapporten for 2022.


Yderligere oplysninger:
Chef Ledelsessekretariat, Kommunikation og Projekter, Karin Lykke Rasmussen, +45 51 31 90 13 eller via pressekontakt, +45 24 76 35 90, mail:mail@fs.dk