Finansiel Stabilitet anker byrettens dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Amagerbanken A/S

Finansiel Stabilitet 26. juni 2017


Den 12. juni 2017 blev de sagsøgte i den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod den tidligere ledelse i Amagerbanken A/S, frifundet. Sagen vedrørte krav om erstatning for tab i 3 konkrete engagementer, herunder tab på et engagement med det selskab, der ejede ejendommen Østerfælledparken (Østerfælled-selskabet).

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter samråd med advokatfirmaet Kromann Reumert besluttet at anke den del af byrettens dom, som vedrører engagementet med Østerfælled-selskabet.

Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at den tidligere ledelse skal betale erstatning for det tab, der opstod, fordi banken valgte at videreføre og udvide engagementet i forbindelse med, at Østerfælled-selskabet skiftede ejer i 2008.

Finansiel Stabilitet finder, at dette engagement både havde en usædvanlig karakter og en meget betydelig størrelse.

Det er blandt andet Finansiel Stabilitets vurdering, at valutarammen, som angiveligt havde til formål at skaffe balance i Østerfælled-selskabet, der havde et større løbende likviditetsunderskud, i realiteten var udtryk for ren valutaspekulation for bankens regning og risiko, fordi det i hvert fald ultimo 2009 stod klart, at engagementet var nødlidende, herunder at kautionisterne bag engagementet ikke længere kunne opfylde deres forpligtelser. Finansiel Stabilitet vurderer, at dommen på dette punkt er forkert, blandt andet fordi byretten har strakt fortolkningen af ”business judgement reglen” i Østre Landsrets dom i Capinordic-sagen for langt.

Finansiel Stabilitet anser det for overvejende sandsynligt, at landsretten vil nå til et andet resultat end byretten vedrørende denne del af dommen, og har derfor besluttet at anke.

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90