Finansiel Stabilitet fremlægger regnskab for 1. halvår 2019

Finansiel Stabilitet 23. august 2019


Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2019 et overskud på 487 mio. kr. mod et overskud på 449 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan i væsentligt omfang tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen, hvoraf 362 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. I alt er der i 2019 indbetalt 724 mio. kr. Derudover gav den fortsatte investeringsaktivitet i Garanti- og Afviklingsformuen ved placering i korte realkreditobligationer anledning til et samlet positivt bidrag på 87 mio. kr. i 1. halvår 2019.

Samlet gav Afviklingsformuen et overskud på 373 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2019 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 2,8 mia. kr.

Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1. halvår 2019 et overskud på 40 mio. kr. mod 131 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan i væsentligt omfang henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2019.

Garantiformuen fik i 1. halvår 2019 et samlet resultat på 74 mio. kr. mod 3 mio. kr. for 1. halvår 2018. Ved udgangen af 1. halvår 2019 udgjorde Garantiformuens egenkapital 13,3 mia. kr.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2019 på 22,6 mia. kr. Heraf udgjorde Garantiformuen 14,3 mia. kr., Bankpakke I-V aktiviteter 6,7 mia. kr. og Afviklingsformuen 3,3 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,7 mia. kr.

Den 26. juni 2019 afsagde Østre Landsret dom i sagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken, hvor de sagsøgte blev pålagt at betale 225 mio. kr. i erstatning med tillæg af procesrenter. Finansiel Stabilitet blev herudover tilkendt 26 mio. kr. i sagsomkostninger. Da de dømte har indgivet ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen til Højesteret, har dommen ikke haft regnskabsmæssig indvirkning på resultatet bortset fra indbetalte beløb vedrørende sagsomkostninger.

I 1. halvår 2019 har Finansiel Stabilitet afleveret banklicensen i Københavns Andelskasse under kontrol, som herefter videreføres som et finansselskab FS Finans VI, hvorfra de resterende aktiviteter afvikles.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk

Se regnskabsrapport HER