Finansiel Stabilitet udbyder rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende institutter

Finansiel Stabilitet 11. december 2018


Når Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med et nødlidende eller forventeligt nødlidende pengeinstitut, er Finansiel Stabilitet i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder forpligtet til at foranstalte, at der foretages en værdiansættelse af instituttet ved en uafhængig vurderingsperson. Værdiansættelse skal gennemføres før Finansiel Stabilitet endeligt kan udøve sine beføjelser til bl.a. at nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter.

På den baggrund udbyder Finansiel Stabilitet nu 4 rammeaftaler om levering af værdiansættelse af overtagne pengeinstitutter, som ikke er systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) eller er hjemmehørende på Færøerne eller Grønland.

Rammeaftalerne er opdelt efter et størrelseskriterium og vil i første omgang have en varighed på 2 år. Finansiel Stabilitet vil dog have mulighed for at forlænge aftalerne med yderligere 2 år.

Der vil i evalueringen af de enkelte tilbud blive lagt vægt på såvel pris som kvalitet. Der forudsættes et godt kendskab til den finansielle sektor, bred viden om værdiansættelsesmetoder samt erfaring med at planlægge og gennemføre procesforløb af denne karakter.

Der gøres opmærksom på, at vurderingspersoner i medfør af § 10 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, skal være certificeret af Finanstilsynet til at udføre revision af penge- og realkreditinstitutter, jf. § 199, stk. 13 i lov om finansiel virksomhed.

For yderligere information er udbudsmateriale tilgængeligt på EU-supply Her

Fristen for afgivelse af bud er den 7. januar 2019.