Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2018 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 16. november 2018


Finansiel Stabilitet fik et resultat på 596 mio. kr. i 1-3. kvartal 2018 mod et resultat på 478 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen, hvoraf 463 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Ved udgangen af 3. kvartal 2018 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 2,3 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1-3. kvartal 2018 et overskud på 131 mio. kr. mod et underskud på 46 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan i væsentligt omfang henføres til EU-Domstolens afgørelse i FIH-sagen af 6. marts 2018. Ud fra en foreløbig vurdering af afgørelsen er der blevet resultatført 100 mio. kr. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2018.

Garantiformuen gav i 1-3. kvartal 2018 et underskud på 3 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2018 udgjorde Garantiformuens egenkapital 13,2 mia. kr.

Den 13. september 2018 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med Københavns Andelskasse efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. I forbindelse med overtagelsen indskød Afviklingsformuen 37,5 mio. kr. i ny andelskapital i instituttet.

På grundlag af den midlertidige værdiansættelse af Københavns Andelskasse under kontrol er andelshavere, efterstillede kreditorer og simple, usikrede kreditorer samt indskydere med indskud, der ikke er dækket af Garantiformuen, foreløbigt blevet nedskrevet. En eventuel højere udbetaling til kreditorer, som ikke er blevet fuldt dækket, vil senere kunne gennemføres i henhold til konkursordenen.

 

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk