Lovforslag i høring

Finansiel Stabilitet 27. februar 2021


Finansiel Stabilitet har sendt udkast til et tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringsforeninger, oprettelse af gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet som følge af aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 samt styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.) i høring.

Formålet med tillægget til lovforslaget er at gennemføre elementer fra Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19, som er indgået den 25. januar 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance vedrørende oprettelse af en gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet og at etablere hjemmel til, at Finansiel Stabilitet om nødvendigt kan sælge aktiver og fast ejendom, som staten opnår ejerskab over som led i erstatningsudbetalingen til minkavlerne.

Høringsfristen er den 5. marts 2021, og lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget den 24. marts 2021.

Bilag: