Finansiel Stabilitet anker dele af Vestre Landsret dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere ebh bank

Finansiel Stabilitet 26. februar 2020


Den 31. januar 2020 afsagde Vestre Landsret dom i den sag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod den tidligere direktion, bestyrelse og eksterne revision i ebh bank. Dommen indebar frifindelse af de sagsøgte for stort set alle forhold. Dog blev den tidligere adm. direktør, Finn Strier Poulsen, dømt til at betale lidt over 2 mio. kr. til Finansiel Stabilitet.

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter samråd med sine eksterne advokater besluttet at anke dele af dommen over for den tidligere adm. direktør, Finn Strier Poulsen.

Ankesagen vil omfatte 3 konkrete kreditengagementer, der angår 1) et bevilget overtræk, der oprindeligt skulle anvendes til køb af ebh bank-aktier, og som havde til formål at undgå bankens flagning af besiddelse af egne aktier på mere end 5 %, 2) tilbagekøbsgaranti og bevilling af kreditter vedrørende 6 kunders køb af ebh fondens aktier i et ejendomsselskab, og 3) bevilling af en kredit til en kundes køb af et selskab, hvor forudsætningen for bevillingen ikke blev overholdt i forbindelse med en genbevilling.

Derudover vil ankesagen angå et forhold, hvor ebh bank uden modydelse havde udstedt pantebrevsgarantier i forbindelse med salg af pantebreve foretaget af bl.a. et selskab 50% ejet af banken og ebh fonden, der ejede knapt 50% af banken. Landsretten har vedrørende dette forhold fastslået, at den tidligere direktør havde handlet ansvarspådragende ved i strid med sin bemyndigelse at have stillet de omhandlede pantebrevsgarantier. Direktøren blev frifundet, idet landsretten fandt, at banken ikke havde lidt et erstatningsberettiget tab.

Det er Finansiel Stabilitet og de eksterne advokaters vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at Højesteret vil nå til et andet resultat end landsretten for så vidt angår disse fire forhold.

Betalingspåstanden vil være på 100 mio. kr.

Ankesagen vil ikke omfatte den øvrige direktion, bestyrelsesmedlemmerne eller den eksterne revision.


Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90