Regelgrundlag

Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitets nuværende virke er reguleret og defineret i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Lovbekendtgørelse nr. 24 af 4. januar 2019 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 

Lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder
(lovforslag)

Translated Act on Restructuring and Resolution of Certain Financial Enterprises


Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 962 af 25. juni 2018 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Bekendtgørelse nr. 822 af 3. juli 2015 om afviklingsforanstaltninger

Bekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2015 om Afviklingsformuen


EU

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/962 af 16. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de ensartede formater, skemaer og definitioner for identifikation og videregivelse af oplysninger fra de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/860 af 4. februar 2016 om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1401 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1400 af 10. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1712 af 7. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer et minimumssæt af oplysninger om finansielle kontrakter, der bør være omfattet af de detaljerede registre, og de omstændigheder, hvorunder dette krav bør gælde

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/867 af 7. februar 2017 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1434 af 14. december 2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/778 af 2. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår de forhold og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag helt eller delvis kan udskydes, og kriterierne for fastsættelse af aktiviteter, ydelser og transaktioner med hensyn til kritiske funktioner og for fastsættelse af forretningsområder og hertil knyttede ydelser med hensyn til centrale forretningsområder

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1075 af 23. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis


EBA (European Banking Authority)

Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør af artikel 65, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/06)

Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet i medfør af artikel 39, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/04)

Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder i henhold til artikel 42, stk. 14, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/05)

Retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter (EBA/GL/2017/04)

Retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in (EBA/GL/2017/03)

Retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD (EBA/GL/2017/02)

Retningslinjer for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2016/03)

Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i medfør af artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07)

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde (EBA/GL/2015/21)

Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/16)

Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii), i direktivet om genopretning og afvikling (EBA/GL/2014/09)

Der henvises desuden til Finanstilsynets EU-lovsamling


Andre relevante love

Lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017 om finansiel virksomhed

Der henvises desuden til Finanstilsynets lovsamling


Vejledninger

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om statslige aktieselskaber, udgivet maj 2010

Statens ejerskabspolitik, udgivet af Finansministeriet april 2015.


Færøerne

Anordning nr. 1589 af 19. december 2017 om ikrafttræden for Færøerne af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Anordning nr. 1584 af 19. december 2017 om ikrafttræden for Færøerne af dele af § 3 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))

Bekendtgørelse nr. 1728 af 19. december 2017 for Færøerne om Afviklingsformuen

 

Garantiformuen

Lov om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse nr. 1155 af 19. september 2018 af lov om en indskyder- og investorgarantiordning

Unofficial translation of the Consolidation Act on a Depositor and Investor Guarantee Scheme (engelsk)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 820 af 3. juli 2015 om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 518 af 17. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 1483 af 2. december 2016 om en indskyder og investorgarantiordning

Bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investergarantiordning

 

EU

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger

EBA

Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/02)

Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/04)

Retningslinjer for metoder til beregning af bidrag til indskudsgarantiordninger (EBA/GL/2015/10)

 

Bankpakkeaktiviteter

Lov om finansiel stabilitet

Lovbekendtgørelse nr. 479 af 3. maj 2018 om finansiel stabilitet

Lov nr. 334 af 31. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))
(lovforslag)

Lov nr. 273 af 27. marts 2012 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)
(lovforslag)

Lov nr. 619 af 14. juni 2011 om ændring af lov en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)
(lovforslag)

Lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)
(lovforslag)

Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring og lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og om påligningen af indkomstskat til staten (Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)
(lovforslag)

Lov nr. 1273 af 16. december 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.)
(lovforslag)

Lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven)
(lovforslag)

Lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)
(lovforslag)

Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet (Overgangsordning for statslig garanti m.v.)
(lovforslag)

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet
(lovforslag)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 702 af 27. juni 2012 om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie

Bekendtgørelse nr. 141 af 16. februar 2012 om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie

Bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2010 om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet samt betaling af risikopræmie

Aktstykker

Aktstykke nr. 51 om etablering af en ordning, hvorved Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af en garantiprovision kan udstede en individuel statsgaranti – afgjort den 22. marts 2012

Aktstykke H (bilag 1) om Finansiel Stabilitets overtagelse af FIH’s ejendomsportefølje - afgjort den 14. marts 2012

Aktstykke nr. 181 om overtagelse af værdiforringende aktiver i FIH-koncernen - afgjort den 7. september 2011