Om Gældsrådgivning


Den 25. januar 2021 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance - "Aftale om erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19", hvoraf det fremgår, at der skal etableres en særlig enhed i Finansiel Stabilitet, der kan bistå de tidligere minkavlere, der efter lukning af deres minkbedrift og modtagelse af erstatning og kompensation står tilbage med en nettogæld. Udgifterne hertil finansieres af Finansiel Stabilitet.

Med lov nr. 1164 af 8. juni 2021 om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og ligningsloven § 63 b stk. 1 oprettes der i Finansiel Stabilitet en enhed, der foranlediger, at tidligere minkavlere, som er eller formodes at være insolvente efter at have modtaget erstatning og kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning.

I lovens § 63 b stk. 2 kan erhvervsministeren fastsætte de nærmere regler om enheden oprettet i medfør af stk. 1, herunder om indholdet og omfanget af den rådgivning, som enheden kan foranledige, betingelserne for at modtage rådgivningen, hvilke rådgivere der kan anvendes, og hvilke udgifter hertil der dækkes, og om kontrol med ordningen og rapportering til erhvervsministeren.

[Link til loven]

Erhvervsministeren har med hjemmel i loven udstedt bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere, hvori regler om gældsrådgivningen er fastsat.

[Link til bekendtgørelsen]

Bekendtgørelsen er gældende fra 1. juli 2021, hvorefter det vil være muligt for berørte personer at ansøge om vederlagsfri gældsrådgivning.