Lønpolitik

Lønpolitikken fastsætter de principper, der gælder for vederlag til bestyrelsen samt aflønning af direktion og øvrige medarbejdere og har til formål at bidrage til at sikre, at lønniveauet i virksomheden er konkurrencedygtigt, men ikke lønførende i forhold til både sammenlignelige private og statslige virksomheder.

Vederlag til bestyrelsen

Vederlag til bestyrelsen fastsættes i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik som et fast årligt beløb og godkendes på de årlige virksomhedsmøder. Bestyrelsesvederlaget skal således være konkurrencedygtigt uden at være lønførende.

Vederlag for bestyrelsesposter i koncernens datterselskaber honoreres ikke særskilt.

Der kan undtagelsesvist aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats.

I regnskabsåret 2023 udgjorde vederlaget til bestyrelsen 1.430.000 kr. (2022: 1.362.000 kr.). Se vederlag til bestyrelsen her.

Direktionens aflønning

Bestyrelsen fastsætter lønvilkårene for direktionen. Der udbetales som udgangspunkt ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af aktier, optioner, bonus eller pensionsbidrag.

Lønvilkårene for direktionen skal være konkurrencedygtigt uden at være lønførende i forhold til sammenlignelige private og statslige virksomheder.

Løsning af opgaver, der har et omfang, som ligger væsentligt ud over det normale, kan dog i særlige tilfælde aflønnes særskilt.

Der aflønnes ikke særskilt for direktionsposter i koncernens datterselskaber.

I regnskabsåret 2023 udgjorde aflønningen til direktionen 2,9 mio. kr. (2022: 2,8 mio. kr.).

Ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

Finansiel Stabilitet koncernen har fastlagt, at der er 1 anden væsentlig risikotager. I henhold til undtagelsesbestemmelsen i lovgivningen, oplyses aflønning ikke. I regnskabsåret 2022 udgjorde fast aflønning til andre væsentlige risikotagere i alt 4,2 mio.

Se den gældende lønpolitik for Finansiel Stabilitet her.