Lønpolitik

Politikken fastsætter de principper, der gælder for vederlag til bestyrelsen samt aflønning af direktion og øvrige medarbejdere og har til formål at bidrage til at sikre, at lønniveauet i virksomheden er konkurrencedygtigt, men ikke lønførende i forhold til både sammenlignelige private og statslige virksomheder.

Bestyrelseshonorar

Vederlag til bestyrelsen fastsættes i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik som et fast årligt beløb og godkendes på de årlige virksomhedsmøder. Bestyrelsesvederlaget skal således være konkurrencedygtigt uden at være lønførende.

Vederlag for bestyrelsesposter i koncernens datterselskaber honoreres ikke særskilt.

Der kan undtagelsesvist aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats.

I regnskabsåret 2018 udgjorde vederlaget til bestyrelsen 1.275.000 kr. (2017: 1.275.000 kr.), heraf 525.000 kr. til formandskabet (formand og næstformand). Vederlaget til formandskabet er uændret i forhold til 2017.

Direktionens aflønning

Bestyrelsen fastsætter lønvilkårene for direktionen. Der udbetales som udgangspunkt ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af aktier, optioner, bonus eller pensionsbidrag.

Lønvilkårene for direktionen skal være konkurrencedygtigt uden at være lønførende i forhold til sammenlignelige private og statslige virksomheder.

Løsning af opgaver, der har et omfang, som ligger væsentligt ud over det normale, kan dog i særlige tilfælde aflønnes særskilt.

Der aflønnes ikke særskilt for direktionsposter i koncernens datterselskaber.

I regnskabsåret 2018 udgjorde aflønningen til direktionen 3.091.000 kr. (2017: 3.059.000 kr.).

Ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

Finansiel Stabilitet koncernen har fastlagt, at der er 2 andre væsentlige risikotagere. I regnskabsåret 2018 udgjorde aflønning til andre væsentlige risikotagere i alt 3,7 mio. kr. (2017: 3,6 mio. kr.). Alle 3,7 mio. kr. er som fast vederlag.

Se den gældende lønpolitik for Finansiel Stabilitet her.