Afviklingsstrategier

Finansiel Stabilitet udarbejder indstilling til afviklingsplaner for hvert pengeinstitut, realkreditinstitut og fondsmæglerselskab I. Afviklingsplanerne skal blandt andet fastlægge en afviklingsstrategi for hvert enkelt institut.


Pengeinstitutter med en balance under EUR 3 mia. vil som udgangspunkt blive afviklet efter den samme afviklingsstrategi. Den indebærer en restrukturering af instituttet med henblik på at videreføre de levedygtige dele hurtigst muligt gennem en salgsproces. Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med instituttet og dets aktiviteter via et broinstitut.
 
Strategien indebærer, at alle tab bæres af instituttets ejere og kreditorer ved nedskrivning af passiver i nødvendigt omfang. Der planlægges ikke med ekstraordinære undtagelser fra bail-in i medfør af § 25, stk. 4, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
 
Eventuelt tilbageværende ikke salgbare aktiviteter afvikles i regi af Finansiel Stabilitet i instituttet eller i broinstituttet. Instituttet vil ikke blive bragt tilbage på markedet som selvstændigt pengeinstitut, men kan blive videreført som pengeinstitut i en periode. Pengeinstituttilladelsen indleveres, når der ikke er aktiviteter, der kræver tilladelse.  Midlertidig rekapitalisering kan ske med midler fra Afviklingsformuen via broinstituttet i det omfang, det ikke kan ske ved konvertering af kapital og kontraktuelle bail-in instrumenter. Anvendelse af midler fra Afviklingsformuen hertil er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne.
 
Finansiel Stabilitet vil i nødvendigt omfang for at kunne gennemføre strategien anvende muligheden i kapitel 5 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder for at ændre vilkår i kontrakter.
 
Ovenstående skal ses i sammenhæng med Finanstilsynets offentliggørelse den 30. oktober 2017 af principperne for nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for mindre og mellemstore institutter.
 
For SIFI-institutter udarbejdes en individuel afviklingsstrategi, som overordnet set skal sikre, at instituttet efter restrukturering kan returneres til markedet.
 
For ikke-SIFI institutter med en balance over EUR 3 mia. vil en konkret vurdering afgøre, om strategien for instituttet er afvikling som de mindre institutter eller restrukturering som SIFI.

Læs notat om anvendelse af bail-in værktøjet her.

Read the memo regarding the use of the bail-in tool.