Om bankpakkerne


Marts 2012

Udviklingspakken

Udviklingspakken blev vedtaget i mart 2012 for at forbedre især små- og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Dette indebar initiativer om at oprette et landbrugsfinansieringsinstitut og lade Finansiel Stabilitet overtage FIH's ejendomsportefølje.

August 2011

Konsolideringspakken (Bankpakke IV)

Konsolideringspakken sigter på at skabe et større incitament hos levedygtige pengeinstitutter til helt eller delvist at overtage engagementerne fra nødlidende pengeinstitutter, idet både Garantifonden for Indskydere og Investorer og Finansiel Stabilitet kan bidrage med en medgift. Der er også med Konsolideringspakken skabt bedre muligheder for, at udækkede simple kreditorer i det nødlidende pengeinstitut ikke lider tab, når et pengeinstitut bliver nødlidende.

Oktober 2010

Exitpakken (Bankpakke III)

Exitpakken afløste den generelle statsgaranti i Bankpakken. Indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende pengeinstitutter er ikke længere sikret fuld dækning for deres tilgodehavender. Nødlidende pengeinstitutter er ikke forpligtede til at lade sig afvikle gennem Finansiel Stabilitet, og Garantifonden indgår med en garantistillelse i forbindelse med overtagelsen af en nødlidende bank. Staten bærer ikke en økonomisk risiko i forbindelse med den efterfølgende afvikling.

Februar 2009

Kreditpakken (Bankpakke II)

Finansiel Stabilitet A/S kunne på vegne af staten efter ansøgning fra penge- og realkreditinstitutter indtil den 31. december 2010 indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti med en løbetid på op til 3 år. Endvidere fik penge- og realkreditinstitutterne mulighed for at søge om statsligt kapitalindskud (hybrid kernekapital). Ansøgningerne blev behandlet af en koordinationsgruppe fra forskellige ministerier uden deltagelse af Finansiel Stabilitet.

Oktober 2008

Bankpakken (Bankpakke I)

Staten stillede en generel statsgaranti med den finansielle sektor for at dække alle simple kreditorer med fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter frem til 30. september 2010. Finansiel Stabilitet A/S blev stiftet.