Politik for dataetik

Lovgrundlag

Finansiel Stabilitet (FS) er en selvstændig offentlig virksomhed, der medvirker til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, varetager den danske indskyder- og investorgarantiordning, samt påtager sig opgaver i øvrigt på vegne af staten, herunder afvikling af bankpakke-aktiviteter.

I medfør af årsregnskabslovens § 99d skal FS supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for FS’ politik for dataetik efter følg-eller-forklar-princippet. Det er ikke et krav at have en politik, men FS ser det som naturligt at have en politik for dataetik.

FS håndterer personoplysninger og data. Personoplysninger behandles og opbevares i stadig stigende grad i takt med, at dokumentationskrav til virksomheder øges. Det stiller store krav til virksomheder og deres ansattes evne til at håndtere disse data.

For FS er det vigtigt, at alle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i øvrigt kan have tillid til virksomhedens håndtering af data, herunder persondata.

Omfattede personer

Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle øvrige medarbejdere i Finansiel Stabilitet, samt konsulenter og samarbejdspartnere, der behandler FS data.

Formål

Formålet med politikken er at overholde regler om dataetik og sikre, at brug af data i Finansiel Stabilitet sker i overensstemmelse med denne politik.

Definition

”Dataetik forstås overordnet som den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side teknologi og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver anledning til at overveje”

FS's dataetiske principper

FS’ dataetiske principper er baseret på det dataetiske værdigrundlag, som er formuleret af Ekspertgruppen om dataetik.

Indsigt: For at kunne sikre indsigt i de data, vi opbevarer, arbejder FS kontinuerligt med, at data behandles så struktureret som muligt, som medfører klarhed om, hvilke data der opbevares og på hvilke medier.

Værdighed: For FS er det væsentligt, at omverden har stor tillid til FS’ evne til at opbevare data. FS respekterer kunders og medarbejderes privatliv og værner om retten til beskyttelse af privatlivets fred.

Ansvarlighed: I FS indsamles og opbevares store mængder af data, herunder personoplysninger. FS er bevidst om det betydelige dataansvar, samt at der er tillid til, at anvendelse af data sker på en ansvarlig måde.

Lighed og retfærdighed: FS gør ikke brug af profilering og anvender ikke algoritmer til dataanalyser udover det, som er forventeligt for at varetage virksomhedens centrale opgaver.

Progressivitet: Som en del af den finansielle sektor handler FS’ brug af data meget om teknik og de tekniske løsninger, som FS anvender til at understøtte de fastlagte opgaver. FS’ dataanvendelse har i høj grad juridiske og samfundsmæssige implikationer i forhold til de krav og forpligtelser, som FS stilles overfor.

Vi samarbejder med myndighederne og lever op til vores forpligtigelser om at stille data til rådighed, når FS anmodes herom. Vi samarbejder også med myndighederne i forhold til imødegåelse af hvidvask og anden kriminalitet, hvor vi indberetter oplysninger til myndighederne, når det er relevant.

Diversitet: Vi bestræber os på at have faggrupper med forskellige køn, alder, etnicitet osv. involveret i udviklingen af FS’ teknologiske løsninger.

I FS’ samarbejde med tredjeparter, f.eks. andre myndigheder eller virksomheder, tilstræbes det, at der i lige så høj grad værnes om data på samme måde, som FS isoleret set selv anvender.

FS indgår databehandleraftaler med relevante tredjeparter og kontrollerer, at tredjeparterne overholder FS’ krav til dem.

FS sælger ikke kundedata eller anden data til tredjeparter, men foretager overdragelse af data i forbindelse med salg af kundeporteføljer på baggrund af generelle myndigheds godkendelser.

Anvendelse af ovenstående principper

De dataetiske principper skal anvendes, når FS arbejder med udvikling af nye løsninger eller tilretning af eksisterende samt ved anvendelse af nye teknologier, så utilsigtet og uetisk databrug ikke finder anvendelse. Derudover vil principperne i relevant omfang blive implementeret i interne politikker og forretningsgange.

Uddannelse og kultur

Det daglige arbejde med dataetik foregår i FS’ relevante forretningsområder, der har ansvaret for at integrere dataetik i den daglige drift og implementere FS’ rammer og mål for dataetik.

FS vil løbende gennem awareness aktiviteter sikre, at organisationen har opmærksomhed på dataetik.

Rapportering og dokumentation

Som led i den årlige vurdering foretages et review, og der vil blive udarbejdet en rapportering, som vil indgå i compliance vurdering.


Sidst opdateret d. 12. marts 2024