Om afviklingsformuen


Restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Den 1. juni 2015 trådte et nyt regelsæt om restrukturering og afvikling af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i kraft. Regelsættet giver Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet en række forskellige beføjelser til at gribe ind i en usund eller nødlidende virksomhed tilstrækkeligt tidligt og hurtigt med det formål bl.a. at sikre kontinuiteten i virksomhedens kritiske funktioner og samtidig minimere negative virkninger på samfundsøkonomien og det finansielle system.

Afviklingsplaner

Finansiel Stabilitet skal for hver virksomhed udarbejde en afviklingsplan, der indeholder en beskrivelse af, hvordan den pågældende virksomhed i en række forskellige scenarier kan afvikles uden anvendelse af statslige midler. Finansiel Stabilitet udarbejder indstilling til afviklingsplanerne, som sendes til Finanstilsynet, der vedtager de endelige afviklingsplaner. Bliver det nødvendigt at afvikle eller restrukturere en virksomhed tager Finansiel Stabilitet udgangspunkt i afviklingsplanen, men er ikke bundet heraf.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplanerne vurderes, om den pågældende virksomhed vil kunne afvikles eller restruktureres, eller om der måtte være hindringer herfor, som virksomheden i givet fald vil blive påbudt af Finanstilsynet at fjerne. Desuden fastsætter Finanstilsynet et krav til nedskrivningsegnede passiver for de enkelte virksomheder. Dette krav har til formål at sikre, at der er tilstrækkeligt med passiver i virksomheden, der kan anvendes til at absorbere tabene i virksomheden og evt. rekapitalisere den.

Restrukturering og afvikling

Finansiel Stabilitet kan iværksætte en restrukturering eller afvikling med de værktøjer og beføjelser, der følger af loven, når Finanstilsynet konstaterer, at (1) en virksomhed er nødlidende eller forventelig nødlidende, og (2) der ikke er udsigt til andre løsninger fra fx den private sektor eller Finanstilsynet, og når Finansiel Stabilitet vurderer, at (3) afviklingen er nødvendig ud fra hensynet til offentlighedens interesse.
 
Når de nævnte betingelser er opfyldt, kan Finansiel Stabilitet iværksætte en række restrukturerings- og afviklingsforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. at overtage kontrollen med virksomheden, foretage et helt eller delvist salg af virksomheden, overføre hele eller dele af virksomheden til et datterselskab til Finansiel Stabilitet, eller nedskrive eller konvertere virksomhedens passiver.
 
I forbindelse med restrukturering og afvikling skal tab som udgangspunkt bæres i overensstemmelse med konkursordenen, og det er desuden en forudsætning, at ingen kreditor stilles økonomisk dårligere, end vedkommende ville være stillet ved en konkurs. Dette skal vurderes ved en efterfølgende værdiansættelse. Hvis det vurderes, at der kreditorer er blevet stillet ringere, har de krav på erstatning herfor fra Afviklingsformuen, jf. nedenfor. Indskydere kan også blive berørt af restrukturerings- og afviklingsforanstaltninger, men vil altid være sikre på at bevare sit indskud minimum svarende til Garantiformuens dækning.

Læs mere om Garantiformuens dækning her.