Om Garantiformuen

Garantiformuen er oprettet ved lov om en indskyder- og investorgarantiordning og har pr. 1. juni 2015 overtaget alle aktiver og passiver fra Garantifonden for indskydere og investorer, som samtidig ophører. Garantiformuen er den danske indskyder- og investorgarantiordning, som administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuens formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækningsområde, i tilfælde af rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter. Dækningen udgør for indskud et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder og for værdipapirer EUR 20.000 pr. investor, hvis instituttet ikke kan tilbagelevere værdipapirerne.

Pr. 1. juni 2015 er der sket ændringer i forhold til opgørelsen af de dækkede indskud samt dækningen af indskud. Du kan læse nærmere herom under ”Garantiformuen”, ”Hvordan er jeg sikret hvis mit institut går konkurs?”.

Danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt visse investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde skal være tilsluttet og yde bidrag til Garantiformuen. Det gælder også danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme uden for EU.

Danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme i andre EU-lande eller lande, som EU har indgået en aftale med det finansielle område, er tilsluttet den garantiordning, som gælder i instituttets hjemland. Hvis du har indskud i en dansk filial af et pengeinstitut, der har hjemland f.eks. i Sverige, vil dit indskud derfor være dækket af den svenske indskydergarantiordning. Udbetaling fra udenlandske garantiordninger vil dog ske via Garantiformuen, der er forpligtet til at indgå aftaler med de udenlandske ordninger herom. Filialer i Danmark kan ydermere vælge at tilslutte sig den danske indskydergarantiordning som en supplerende dækning, hvis den danske ordning yder en bedre dækning end garantiordningen i instituttets hjemland.

I tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs, skal Garantiformuen senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden sende en oversigt over det samlede mellemværende med instituttet til den enkelte indskyder med henblik på at kunne foretage udbetaling til indskyderne inden 7 arbejdsdage.

Investor skal henvende sig til kurator eller rekonstruktør for at få sine værdipapirer udleveret. Kan instituttet helt undtagelsesvist ikke tilbagelevere værdipapirerne, skal investor anmelde sit krav til Garantiformuen.