Code of Conduct

Baggrund

Finansiel Stabilitet er sammen med Finanstilsynet udpeget som afviklingsmyndigheder i Danmark. Som afviklingsmyndighed skal Finansiel Stabilitet blandt andet gennemføre en eventuel restrukturering eller afvikling af visse finansielle virksomheder, hvis de bliver nødlidende.

Krisehåndteringen af finansielle virksomheder i Danmark er baseret på et grundlæggende princip om, at den skal være i offentlighedens interesse. Det er endvidere afgørende, at tab for bl.a. skatteyderne minimeres.

Udover kerneopgaverne løfter Finansiel Stabilitet andre samfundsrelevante opgaver, herunder varetagelse af dels rådgivning til potentielt insolvente minkavlere efter udbetalt kompensation, dels statsgarantistillelse i forbindelse med etablering af lån i visse landdistrikter.

Arbejdsmiljø

Finansiel Stabilitet anerkender den rolle, vi spiller i det danske samfund, og vores ansvar over for vores ejere og medarbejdere. Finansiel Stabilitet har vedtagne og underskrevne politikker og forretningsgange, som alle medarbejdere har pligt til at læse og holde sig løbende orienteret om. FS har blandt andet en politik for ordentlig adfærd og god omgangstone, der skal bidrage til at understøtte en arbejdskultur, hvor alle er bevidste om at udvise ordentlig adfærd og praktisere en god omgangstone.

I Finansiel Stabilitet har vi en Arbejdsmiljøorganisation (AMO), som har fokus på rammerne for et godt arbejdsmiljø og sikrer gennemførslen af medarbejderundersøgelser, herunder en medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) hvert år og en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Alle medarbejdere i FS kan henvende sig til en arbejdsmiljørepræsentant eller ledelsesrepræsentant, hvis de ønsker, at et emne skal tages op i AMO.

Privatliv

Finansiel Stabilitet respekterer retten til fortrolighed og privatliv, og alle data behandles i overensstemmelse med gældende regler. Privatlivspolitikken for Finansiel Stabilitet fastlægger de overordnede regler for behandling af personoplysninger, og vi har herudover blandt andet en privatlivspolitik for jobansøgere og en HR-privatlivspolitik. Privatlivspolitikkerne understøttes af en række interne forretningsgange, der beskriver, hvordan vi indsamler, beskytter og bruger persondata.

For at sikre overholdelse af GDPR-kravene har vi udpeget en DPO (data protektion officer), der er ansvarlig for at føre tilsyn med vores databeskyttelsesstrategi og implementering.

Forsvarlig forvaltning

Finansiel Stabilitet driver forretning ud fra bl.a. princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Når vi indgår større kontrakter, sker det på baggrund af EU-udbud, mens der ved mindre kontrakter som udgangspunkt gennemføres en markedsafdækning, hvorved det sikres, at vores leverandører leverer på den bedste og mest omkostningseffektive måde.

Miljø og klima

Finansiel Stabilitet søger i udøvelsen af sin virksomhed at begrænse miljø- og klimamæssige påvirkninger. Som følge af vores nuværende forretningsomfang er virksomhedens egen miljø- og klimabelastning relativt begrænset. Ikke desto mindre arbejder vi på at kunne opgøre virksomhedens indvirkning på omgivelserne samt at sætte mål for at reducere den eventuelle negative påvirkning.

I Finansiel Stabilitet har medarbejderne endvidere mulighed for hjemmearbejde, hvilket ligeledes bidrager positivt til en mindsket CO2-udledning fra persontransporten.

IT-sikkerhed

Finansiel Stabilitet har en IT-sikkerhedspolitik, der blandt andet indeholder en beskrivelse af den overordnede informationssikkerhedspolitik samt det implementerede sikkerhedsniveau. Vores informationssikkerhedspolitik sikrer, at kritiske og følsomme data og informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Beskyttelsesniveauet er afstemt efter risiko og væsentlighed, og overholder lovkrav og indgåede aftaler, herunder licensvilkår.

Vores IT-sikkerhedshåndbog er en omfattende guide til god it-adfærd og udstikker internt i organisationen vores IT-sikkerhedspolitik.

Gaver og arrangementer

Finansiel Stabilitet har en gavepolitik, som skal forebygge, at der opstår situationer, hvor modtagelse af gaver eller andre fordele fra kunder, virksomheder eller samarbejdspartnere, kan skabe tvivl om medarbejdernes saglighed og upartiskhed i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne.

I Finansiel Stabilitet må vi ikke modtage sponsorgaver. Vi accepterer alene modtagelse af beskedne lejlighedsgaver under 500 kr., og medarbejderen skal orientere HR herom ved modtagelsen. HR fører løbende en liste over de modtagne gaver.

Derudover er der retningslinjer ved fejring af jubilæum og runde fødselsdage. Formålet ved dette er at sikre en fast procedure for fejring af disse begivenheder.

Fortrolighed

Medarbejdere i Finansiel Stabilitet er underlagt tavshedspligt, jf. § 61, stk. 5, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. Kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed. Medarbejderne skal sørge for, at alt materiale, oplysninger m.v., der vedrører Finansiel Stabilitets forhold, og som medarbejderen har rådighed over, opbevares omhyggeligt og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Interessekonflikter og upartiskhed

Det følger af § 71 i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed og en finansiel holdingvirksomhed skal have effektive former på virksomhedsstyring, herunder procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter.

Finansiel Stabilitet har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter. Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle øvrige medarbejdere i Finansiel Stabilitet. Politikken skal bidrage til at sikre, at medarbejdere i Finansiel Stabilitet koncernen er opmærksomme på interessekonflikter i forbindelse med deres opgaveløsning, og at interessekonflikter håndteres korrekt, når de opstår.

Insiderhandel

Som medarbejder i Finansiel Stabilitet er man forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for medarbejderes handel med værdipapirer og håndtering af intern viden.

Finansiel Stabilitet har en forretningsgang for behandling af intern viden og handel med værdipapirer. Forretningsgangen skal medvirke til at beskytte bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere mod uberettiget mistanke om misbrug af intern viden eller videregivelse af intern viden i forbindelse med handel af værdipapirer.

Hvidvaskning af penge

Finansiel Stabilitet er omfattet af hvidvaskloven og skal derfor til enhver tid overholde gældende regler på området. For at minimere risikoen for, at Finansiel Stabilitet koncernen bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal alle medarbejdere have kendskab til politikken for forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Finansiel Stabilitet sikrer desuden, at medarbejderne modtager tilstrækkelig undervisning i kravene efter hvidvasklovgivningen, og at deres viden løbende opdateres.

Tilgang til leverandører

I Garanti- og Afviklingsformuen har Finansiel Stabilitet placeret en betydelig del af formuen i værdipapirer. Udover primært at efterleve fastsatte risikoforhold, vil Finansiel Stabilitet også fremadrettet have fokus på, at investeringer foretages ansvarligt og fremmer bæredygtighed.

Finansiel Stabilitet har endvidere fokus på, at anvendte samarbejdspartnere lever op til de på området gældende og relevante standarder. Dette gælder både i forhold til social ansvarlighed og reduktion af eventuelle negative miljøpåvirkninger.

Whistleblowerordning

I Finansiel Stabilitet har vi en whistleblowerordning, der har til formål at sikre, at oplysninger om lovovertrædelser, eller mistanke herom, hurtigt og fortroligt kan indberettes.

Whistleblowerordningen i Finansiel Stabilitet administreres eksternt.


Sidst opdateret d. 17. marts 2023