Politik for Samfundsansvar

Lovgrundlag

FS er i henhold til statens ejerskabspolitik og tilhørende anbefalinger for god selskabsledelse forpligtet til at vurdere FS’s samfundsansvar, herunder ansvar for sociale og bæredygtige forhold.

Omfattede personer 

Poltikken omfatter alle medarbejdere i Finansiel Stabilitet (FS). Derudover har politikken yderligere implikationer for de primære samarbejdspartnere, som FS benytter. Der er endvidere fastsat principper i interne retningslinjer for god adfærd for medarbejdere i FS (code-of-conduct).

Formål

FS har som led i formålet om at medvirke til sikring af finansiel stabilitet et ansvar for, at aktiviteterne i virksomheden forvaltes på en måde, som ud fra en samlet vurdering er til gavn for samfundet, og at opgaven forvaltes på en etisk og ansvarlig måde. Derfor udfører FS arbejdet under hensyn til samfundsmæssige, miljømæssige og sociale forhold.

Baggrund 

FS skal medvirke til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Udmøntningen foregår dels forebyggende ved etablering af en afviklingsformue, udarbejdelse af afviklingsplaner og identifikation af eventuelle afviklingshindringer, og dels i handling ved at restrukturere og afvikle eventuelt nødlidende penge- og realkreditinstitutter. Dermed understøtter Finansiel Stabilitet bæredygtigheden i finanssektoren, når finansielle virksomheder bliver nødlidende. I perioder, hvor krisebarometret stiger, skabes der sikkerhed for videreførelse af væsentlig kritisk infrastruktur, når det er i offentlighedens interesse. 
Der er endvidere fokus på at afvikle de overtagne aktiver bedst muligt, herunder at minimere tab på de overtagne aktiver, at minimere virksomhedens risici samt at medvirke til stabilitet og sikkerhed for bankkunderne. Dette sikres ved, at FS varetager opgaven som indskydergarantiordning, hvilket i udgangspunktet sikrer, at indestående på alm. indlånskonti op til ca. 745 tkr. altid er fuldt dækkede.  
I krisehåndtering er der fokus på at minimere tab på de overtagne aktiviteter, at minimere omkostninger for staten og at medvirke til stabilitet i en bredere sammenhæng. Hensynet om stabilitet i en bredere sammenhæng varetages ved, at FS ved afvikling tilpasser salget af aktiviteter til markedssituationen. 
Finansiel Stabilitet har derudover fokus på, at de overtagne kunder fra nødlidende pengeinstitutter, i det omfang det er muligt, videreføres i regi af andre pengeinstitutter, eller af købere, der er forpligtet til at administrere kundeporteføljen i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
I de senere år har FS fået udvidede roller i forbindelse med varetagelse af dels rådgivning til potentielt insolvente minkavlere efter udbetalt kompensation, dels statsgarantistillelse i forbindelse med etablering af lån i visse landdistrikter. Disse forhold tjener overordnet set alle særlige samfundsmæssige hensyn.

Anvendelsesområder - forretning

Kerneopgaver

FS´kerneopgaver, herunder overtagelse af potentielt nødlidende penge- og realkreditinstitutter samt varetagelse af Indskydergarantiordningen og Afviklingsformuen, er per definition samfundsvigtige opgaver. Derudover omfatter de øvrige opgaver de udvidede aktivitetsområder, som er nævnt ovenfor.
I varetagelsen af disse samfundsmæssige opgaver søger FS i videst mulige omfang at have fokus på at varetage forhold, som iagttager relaterede aspekter til bæredygtighed samt social ansvarlighed.

Relatererede forretningsområder – investering og leverandører 

I Garanti- og Afviklingsformuen har FS placeret en betydelig andel i værdipapirer, som udover primært at efterleve de fastsatte risikorammer også i fremtidige nyetablerede mandater vil omfatte krav til ansvarlige investeringer samt fremme bæredygtighed. 

FS har endvidere fokus på, at anvendte samarbejdspartnere lever op til de på området gældende og relevante standarder. Dette gælder både i forhold til social ansvarlighed, men også i forhold, som vedrører at reducere eventuelle negative miljøpåvirkninger af de gennemførte aktiviteter

Anvendelsesområder – Køn, mangfoldighed og løn

FS ønsker en relevant mangfoldighed i koncernens ledelsesniveauer, som bl.a. omfatter alder, international erfaring og køn. FS har vedtaget en politik for mangfoldighed og afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder i koncernens bestyrelser og på øvrige ledelsesniveauer. FS har udarbejdet en politik, som nærmere fastlægger stillingtagen til køn og mangfoldighed, jf. fs.dk
FS følger anbefalingerne om vederlag i statens ejerskabspolitik, og virksomhedens lønpolitik afspejler disse regler. Virksomhedens lønniveau skal således være konkurrencedygtigt, men ikke lønførende i forhold til både sammenlignelige offentlige og private virksomheder. FS har udarbejdet en lønpolitik, som nærmere fastlægger stillingtagen til lønforhold, jf. fs.dk.

Anvendelsesområder – Medarbejdere

FS ønsker at bidrage til et godt og udviklende arbejdsliv for medarbejderne. FS’ virksomhedskultur er baseret på en åben, ordentlig og ligeværdig dialog. Tilgangen er baseret på frihed under ansvar og sund fornuft. Der er samtidig fokus på løbende kompetenceudvikling af medarbejderne i form af deltagelse i kurser og anden relevant efteruddannelse. 
Derudover har FS udarbejdet relevante politikker og forretningsgange, som nærmere beskriver god adfærd for medarbejdere. Dette vedrører bl.a. politik for håndtering af interessekonflikter, modtagelse af gaver, politik for en ordentlig omgangstone mv. Disse retningslinjer, vejleder og hjælper medarbejderne med at fastholde etisk adfærd samt sikre en god trivsel internt

Anvendelsesområder – rammer for håndtering af skat

FS og tilhørende datterselskaber er underlagt almindelige danske skatteprincipper. Af særlige forhold kan nævnes, at FS har en skattepolitik, der fastsætter rammerne for virksomhedens adfærd på skatteområdet i relation til håndtering af salg af skatteaktiver i datterselskaber. 
Af hensyn til eventuelle kreditorer og andre krav er FS forpligtet til at overveje værdien af eventuelle skatteaktiver ved afvikling af nødlidende penge- og realkreditinstitutter. I den sammenhæng er der fokus på sikre, at der sikres fuld transparens omkring håndtering af skatteaktiver, og et eventuelt salg af et skatteaktiv vil skulle godkendes af FS’ bestyrelse. 

Anvendelsesområder – tilslutning til internationale principper

FS tilstræber at leve op til ansvaret som arbejdsgiver, samarbejdspartner og forbruger af naturressourcer. Virksomhedens tilgang er baseret på, at varetagelse af kerneopgaver skal have mindst mulig negativ indvirkninger på miljø, sociale forhold, menneskerettigheder og antikorruption. Som led i arbejdet med samfundsansvar vil virksomheden tilslutte sig de relevante anerkendte standarder blandt de af FN formulerede principper og retningslinjer.
Anvendelsesområder – krav til intern bæredygtig drift
FS søger i udøvelsen af sin virksomhed at begrænse miljø- og klimamæssige påvirkninger. Som følge af FS’ nuværende forretningsomfang er virksomhedens egen miljø- og klimabelastning relativt begrænset. Ikke desto mindre arbejder FS på at kunne opgøre virksomhedens indvirkning på omgivelserne samt at sætte mål for at reducere den eventuelle negative påvirkning.

Kontrol og rapportering

FS rapporterer årligt i årsberegning om virksomhedens overholdelse af politikken. Endvidere rapporteres på særlige forhold, som vurderes at være relevant i forhold til virksomhedens samfundsansvar, herunder ansvar for sociale og bæredygtige forhold.

Sidst opdateret d. 17. marts 2023