Hvordan er jeg sikret, hvis mit institut går konkurs?

Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter. Dækningen udgør for indskud et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder og for værdipapirer EUR 20.000 pr. investor.


Find her svarene på en række af de mest almindelige spørgsmål, som stilles til Garantiformuen:

Åbn alle
 • Udbetaling og behandlingstid
 • Institutter
  • Hvor kan jeg se, hvilke institutter der er dækket af Garantiformuen?

   Når Finanstilsynet har meddelt et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab, et investeringsforvaltningsselskab eller en forvalter af alternative investeringsfonde tilladelse til at drive den relevante virksomhed i Danmark, er instituttets indskydere og investorer dækket af Garantiformuen i henhold til gældende lov og bekendtgørelser om Garantiformuen.

   I Finanstilsynets virksomhedsregister er det muligt at søge efter virksomheder, der er under tilsyn og dermed tilsluttet Garantiformuen. I virksomhedsregisteret er det også muligt at lave et listeudtræk over eksempelvis alle pengeinstitutter i Danmark.

   Virksomhedsregisteret kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. Du kan klikke på dette link for at gå til Finanstilsynets virksomhedsregister.

  • Hvordan er indskud i danske filialer af udenlandske banker dækket?

   Filialer af pengeinstitutter med hjemland i andre EU-lande er dækket af den indskydergarantiordning, der gælder i pengeinstituttets hjemland.

   Hvis den danske garantiordning giver en højere dækning end garantiordningen i det pågældende land, kan filialen tilslutte sig den danske indskydergarantiordnings gunstigere dækning som supplement til dækningen i instituttets hjemland.

   Filialer i Danmark af Nordea Bank AB, Nordnet Bank AB, Ikano Bank AB og Carnegie Investment Bank AB har tilsluttet sig Garantiformuens dækning som supplement til den dækning, der ydes af garantiordningen i institutternes hjemlande.

   For nærmere oplysninger om den konkrete dækning i filialer af udenlandske banker, henvises til det enkelte institut.

 • Fondens dækning
  • Dækning af indskud

   Garantiformuens dækker op til et beløb svarende til EUR 100.000. Dækningen opgøres efter fradrag af indskyders forfaldne forpligtelser over for instituttet.

   Visse særlige indskud har dog en højere dækning.

  • Hvordan er indskud på en fælleskonto dækket?

   Dækningen for de enkelte ejere svarer til ejerandelen. Hvis flere navne/cpr- nr. er registreret som ejere af kontoen, vil dækningen gælde for hvert navn/cpr-nr.

  • Hvordan er pensionskonti dækket?

   Indskud på pensionskonti oprettet i henhold til lov er fuldt dækket af Garantiformuen. Det gælder, både når pensionsmidlerne står som et kontant indskud, og hvis de indskudte midler er placeret i en pensionspuljeordning, der administreres af banken.

   Den fulde dækning betyder, at dækningen er uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forfaldne forpligtelser over for instituttet.

   Har pensionsopspareren derimod selv placeret hele eller dele af sine pensionsmidler i værdipapirer, vil pensionsopspareren få udleveret sine værdipapirer uden om konkursboet, idet pensionsopspareren er separatist.

   I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere papirerne, dækker Garantiformuen som led i investorgarantiordningen et tab med op til EUR
   20.000. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet.

   Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet.

  • Dækker Garantiformuen også pensioner, der administreres af arbejdsgiver?

   Den fulde dækning for pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, gælder uanset om pensionsordningen er tegnet i privat regi eller som led i en arbejdsgiverordning.

  • Påvirker den fulde dækning af pensionskonti dækningen af et almindeligt indskud i pengeinstituttet?

   Hvis en indskyder både har en pensionskonto oprettet i henhold til lov og et navnenoteret indskud i samme institut, er indskyderen fuldt ud dækket for så vidt angår pensionsopsparingen. Herudover er indskyder dækket af de almindelige regler for de øvrige indskud, som indskyder måtte have i instituttet.

  • Er der forskel på dækningen af midlerne i pensionsordninger alt efter om de står kontant på en pensionskonto eller er investeret i værdipapirer og lagt i et pensionsdepot i den pågældende bank?

   Kontante midler på pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, dækkes fuldt ud af indskydergarantiordningen.
   Tilsvarende gælder, hvis pensionsmidlerne er placeret i værdipapirer som led i en puljeordning.

   Den fulde dækning gælder, så længe midlerne står på pensionskontoen. Hvis midlerne udbetales og herefter placeres på en almindelig indskudskonto, vil det være dækningen for navnenoterede indskud, der finder anvendelse. I en periode på 6 måneder fra udbetaling fra en pensionskonto, der har været fuldt dækket, gælder der en særlig dækning på EUR 150.000.

   I det omfang en indskyder selv placerer sine pensionsmidler i værdipapirer, vil de pågældende værdipapirer ikke være omfattet af den fulde dækning, men derimod af en dækning på op til et beløb svarende til EUR 20.000 i den situation, hvor instituttet ikke kan udlevere værdipapirerne. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Udgangspunktet er dog, at investor skal have sine værdipapirer udleveret uden om konkursboet.

  • Har kursen på EUR betydning for dækningen fra Garantiformuen?

   Dækningen i DKK er påvirket af kursen på EUR.

 • Særligt dækkede indskud
  • Hvilke indskud er særligt dækket?

   Visse indskud med særlige sociale formål i henhold til lov samt visse forsikrings- og erstatningsydelser har en højere dækning i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet. Disse særligt dækkede indskud er oplistet i bilag 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer.

   De særlige indskud er dækket med op til 150.000 EUR pr. indskud. Indskydere kan have flere særligt dækkede indskud.

   De særligt dækkede indskud påvirker ikke indskyders generelle dækning på EUR 100.000 i samme institut.

 • Ændringer i dækningen pr. 1. juni 2015
  • Hvad betyder de nye regler for indskud, der var fuldt dækket efter de gamle regler om Indskydergarantifondens dækning før 1. juni 2015?

   Indskud:

   1. på børneopsparingskonti i henhold til lov,
   2. på boligopsparing i henhold til lov,
   3. på uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov,
   4. på etableringskonti i henhold til lov,
   5. der indestår på advokaters klientkonti,
   6. der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven kapitel 5 eller arvelovens §§ 54 og 61,
   7. der indestår på en skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, og
   8. der er deponeret i henhold til deponeringsloven
   9. der var deponeret i henhold til i henhold til forudgående købsaftale i en hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig bolighandel
   10. af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer

   var dækket fuldt ud i henhold til de tidligere regler om Indskydergarantifondens dækning.

   Indestående beløb, der var dækket efter de tidligere regler om fuld dækning pr. 31. maj 2015, vil opretholde den fulde dækning til indskuddets udbetaling. For indskud af låneprovenu efter nr. 11 til nybyggeri, vil beløbet dog maksimalt være fuldt dækket i 2 år fra indsættelsen af indskuddet.

   Overgangsreglen betyder, at det alene er indskud, som indestår på disse konti den 31. maj 2015 og forrentning heraf, der er fuldt dækket efter de gamle regler. Nye indskud på de pågældende konti fra den 1. juni 2015 vil ikke være dækket fuldt ud, men alene være dækket af den generelle dækning på EUR 100.000.

   For dækning vedrørende fast ejendom se særskilt afsnit straks herefter.

  • Skal der foretages fradrag af forpligtelser efter 1. juni 2015?

   Efter de nye regler skal den generelle dækning opgøres ud fra en bruttobetragtning. Indskyders forpligtelser skal derfor alene fradrages, hvis disse er forfaldne på dagen for instituttets konkurs.

 • Fast ejendom
 • Værdipapirer
  • Hvordan dækkes værdipapirer i individuelt depot?

   Værdipapirer, der ligger i individuelt depot, tilhører investor. Ved en konkurs vil investor derfor få udleveret sine værdipapirer uden om konkursboet.
   I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, kan investor få dækket et tab på op til et beløb svarende til EUR 20.000.
   Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet.

   Værdien af papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne på datoen for instituttets konkurs.

  • Hvordan dækkes værdipapirer i fælles depot?

   Værdipapirer, der ligger i fælles depot, tilhører investorerne. Ved en konkurs vil investorerne derfor få udleveret deres værdipapirer uden om konkursboet.
   I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, kan investorerne få dækket et tab op til et beløb svarende til EUR 20.000 pr. investor. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet.

   Værdien af papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne på datoen for instituttets konkurs.

  • Hvordan er jeg dækket, hvis jeg har lagt en ordre ind om køb af værdipapirer, der er noteret i Værdipapircentralen, og ordren ikke når at blive afviklet, inden instituttet går konkurs?

   Hvis instituttet går konkurs i tiden mellem afgivelse af en ordre på køb og foretagelsen af den relevante sikringsakt i forbindelse med overdragelsen af værdipapiret (afviklingstidspunktet – almindeligvis tre handelsdage efter aftalens indgåelse) vil indskyder/investor være dækket efter reglerne om Garantiformuens dækning af kontante navnenoterede indskud, dvs. med op til et beløb svarende til EUR 100.000 efter fradrag af indskyders forpligtelser overfor instituttet.

   Hvis sikringsakten er foretaget, inden instituttet går konkurs, vil indskyder/investor være dækket efter reglerne om Garantiformuens dækning af værdipapirer.

   Udgangspunktet er, at værdipapirer udleveres til investor uden om konkursboet. Hvis instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, eksempelvis pga. fejlagtige ejerregistreringer, kan investor få dækket et tab på op til et beløb svarende til EUR 20.000.

 • Hvem dækkes
 • Undtagelser fra dækning
  • Er der typer af indskydere, der ikke opnår dækning?

   Garantiformuen dækker ikke indskud, kontante midler og værdipapirer, der tilhører

   1. institutter, der er medlem af Garantiformuen,
   2. finansieringsinstitutter,
   3. forsikringsselskaber,
   4. institutter for kollektiv investering,
   5. pensionskasser og pensionsfonde,
   6. offentlige myndigheder, og
   7. udenlandske finansielle virksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder svarende til de i nr. 1-6 nævnte virksomheder og myndigheder.

   Ved fortolkningen skal der tages hensyn til hvem indskuddet rent faktisk tilhører. Garantiformuen vil derfor dække indskud fra en af de ovenstående indskudstyper, hvis en anden indskyder reelt er berettiget til det pågældende indskud. Foretages indbetalingen eksempelvis af et fondsmæglerselskab på vegne af en anden person, og tilhører indskuddet faktisk denne person og ikke fondsmæglerselskabet, vil indskuddet være dækket af Garantiformuen, selvom fondsmæglerselskabet som medlem af Garantiformuen undtages dækning.

  • Er der typer af indskud, der ikke dækkes?

   Garantiformuen dækker ikke:

   1. et instituts eller udenlandsk instituts kapitalgrundlag og anden efterstillet kapital,
   2. indskud, kontante midler og værdipapirer, som hidrører fra transaktioner, i forbindelse med hvilke der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge, og
   3. indskud og kontante midler, hvis indehaver aldrig er blevet identificeret.
 • Opgørelse af dækning
 • Dækkede institutter

  Når Finanstilsynet har meddelt et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab, et investeringsforvaltningsselskab eller en forvalter af alternative investeringsfonde tilladelse til at drive den relevante virksomhed i Danmark, er instituttets indskydere og investorer dækket af Garantiformuen i henhold til gældende lov og bekendtgørelser om Garantiformuen.

  I Finanstilsynets virksomhedsregister er det muligt at søge efter virksomheder, der er under tilsyn og dermed tilsluttet Garantiformuen. I virksomhedsregisteret er det også muligt at lave et listeudtræk over eksempelvis alle pengeinstitutter i Danmark.

  Virksomhedsregisteret kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. Du kan klikke på dette link for at gå til Finanstilsynets virksomhedsregister.

  Ud over de nævnte grupper, har filialer i Danmark af Nordea Bank AB, Nordnet Bank AB, Ikano Bank AB og Carnegie Investment Bank AB tilsluttet sig Garantiformuens dækning som supplement til den dækning, der ydes af garantiordningen i institutternes hjemlande.

 • Færøerne
  • Færøske institutter

   Reglerne for dækning af indskud for færøske institutter blev ændret pr. 1. januar 2018, således at dækningen for de færøske institutter svarer til dækningen af de danske institutter.

 • Grønland
  • Grønlandske institutter

   Reglerne for dækning af indskud for grønlandske institutter blev ændret pr. 1. januar 2020, således at dækningen for de grønlandske institutter svarer til dækningen af de danske institutter.