Om os

Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale (Bankpakke I) mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor.

Finansiel Stabilitets formål ved etableringen, jf. lov om finansiel Stabilitet § 4, var at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der havde indgået aftale med Det Private Beredskab, fik dækket deres krav. Det vil sige, at Finansiel Stabilitets opgave var at afvikle de overtagne aktiviteter fra nødlidende pengeinstitutter under Bankpakke I.

Finansiel Stabilitets formål blev i juni 2009 ved vedtagelse af aktstykke nr. 162 af 25. juni 2009 udvidet til også at omfatte afviklingen af aktiviteterne efter Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitets formål blev efterfølgende udvidet til også at omfatte afvikling af overtagne aktiviteter i medfør af Exitpakken (Bankpakke III) i 2010, Konsolideringspakken (Bankpakke IV) i 2011 og Udviklingspakken (Bankpakke V) i 2012.

Finansiel Stabilitet blev den 1. juni 2015 omdannet fra et statsejet aktieselskab til en selvstændig offentlig virksomhed. Omdannelsen fandt sted som led i vedtagelsen af ny lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, hvor Finansiel Stabilitet sammen med Finanstilsynet blev udpeget som afviklingsmyndigheder i Danmark. Det nye regelsæt følger af et EU-direktiv (BRRD), og giver Finansiel Stabilitet en række nye opgaver og beføjelser. Som afviklingsmyndighed skal Finansiel Stabilitet blandt andet udarbejde afviklingsplaner for alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i samarbejde med Finanstilsynet, samt gennemføre en eventuel restrukturering eller afvikling af disse virksomheder, hvis de bliver nødlidende. Samtidig blev lov om en garantifond for indskydere og investorer ændret, hvilket blandt andet indebar, at Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden) ophørte som selvstændig enhed. Med lovændringen i 2015 blev Garantiformuen en integreret del af Finansiel Stabilitet.

De gennemførte lovændringerne har betydet, at Finansiel Stabilitets aktiviteter i dag kan inddeles i tre forretningsenheder;

  1. Aktiviteter overtaget fra Finansiel Stabilitet A/S (Bankpakke I-V aktiviteterne)
  2. Aktiviteter vedrørende Indskyder- og Investorgarantiordningen (Garantiformuen)
  3. Varetagelse af aktiviteter i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, herunder udarbejdelse afviklingsplaner og afvikle nødlidende pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I (Afviklingsformuen)