Klagevejledning

Afgørelser truffet af Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig imod, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Klager kan sendes per brev til:

Erhvervsankenævnets sekretariat

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg