Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU for koncernen og efter lov om finansiel virksomhed for modervirksomheden. Gældsrådgivning til tidligere minkavlere som er omtalt i beretningen side 5 indgår under Bankpakke aktiviteter (tidligere Bankpakke I-V) Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2021, som indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
Kommende standarder og fortolkningsbidrag
International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt en række internationale regnskabsstandarder, ligesom International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har udsendt en række fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft. Ingen af disse forventes at få væsentlig indflydelse på Finansiel Stabilitets fremtidige regnskabsaflæggelse.
Regnskabsmæssige skøn og estimater
Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder.
De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Desuden er koncernen og modervirksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder.
De regnskabsmæssige skøn og estimater og tilhørende usikkerhed vedrører de samme forhold som ved udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet for 2021.