Balance

Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
30.06. 2022
31.12. 2021
30.06. 2021
30.06. 2022
31.12. 2021
30.06. 2021
PASSIVER
Gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
4
5
7
4
5
6
Aktuelle skatteforpligtelser
0
1
0
0
0
0
Andre passiver
313
316
334
2.347
2.368
2.784
Periodeafgrænsningsposter
561
0
531
561
0
531
Gældsforpligtelser i alt
878
322
872
2.912
2.373
3.321
Hensatte forpligtelser
Hensættelse til tab på garantier
10
13
29
4
6
12
Købesumsregulering (earn-out)
258
259
256
0
0
0
Andre hensatte forpligtelser
102
71
94
53
19
17
Hensatte forpligtelser i alt
370
343
379
57
25
29
Forpligtelser i alt
1.248
665
1.251
2.969
2.398
3.350
Egenkapital
Finansiel Stabilitet
5.217
5.258
5.258
5.217
5.258
5.258
Garantiformuen
12.061
12.435
12.406
12.061
12.435
12.406
Afviklingsformuen
5.508
5.099
4.582
5.508
5.099
4.582
Foreslået udbytte
0
30
0
0
30
0
Egenkapital i alt
22.786
22.822
22.246
22.786
22.822
22.246
Passiver i alt
24.034
23.487
23.497
25.755
25.220
25.596