Resultat for 1. halvår 2022

Koncernresultat

Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2022 et underskud på 6 mio. kr. Årsagen til underskuddet i 1. halvår 2022 er et ikke realiseret kurstab på de investerede midler i Garantiformuen og Afviklingsformuen. Afkastet på den samlede forvaltede portefølje udgjorde -510 mio. kr. fordelt med 56 mio. kr. i renter og -566 mio. kr. i ikke realiserede kurstab. Tabet svarer til et negativt afkast på ca. -4,6 pct. ud af den samlede investerede portefølje på ca. 10,5 mia. kr.
Det negative investeringsafkast i 1. halvår 2022 skyldes øget volatilitet og kraftige stigninger på de globale rentemarkeder, som har haft betydelig indflydelse på Finansiel Stabilitets portefølje af korte realkreditobligationer, der er tilknyttet Garantiformuen og Afviklingsformuen. Efter statusdagen er renterne faldet, og tabet i 1. halvår 2022 er reduceret, så når perioden til og med juli medtages, kan det negative afkast opgøres til -380 mio. kr, svarende til et negativt afkast på ca. - 3,4 pct.
Resultat for Finansiel Stabilitet kan i øvrigt opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer, dvs. Afviklingsformuen, Bankpakke aktiviteter og Garantiformuen.
Afviklingsformuen udviste i første halvår 2022 et overskud på 409 mio. kr. Resultatet kan i væsentligt omfang tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen, hvoraf 562 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. I alt er der i 2022 indbetalt 1.124 mio. kr.   Det negative afkast på værdipapirbeholdningen androg for dette segment 138 mio. kr.
Bankpakke aktiviteter gav anledning til et negativt resultat på 41 mio. kr. for perioden. Underskuddet kan henføres til, at driftsomkostningerne samt negative netto renteindtægter ikke fuldt ud er blevet modsvaret af tilbageførte nedskrivninger.
Garantiformuen bidrog med et negativt resultat på 374 mio. kr. som følge af et negativt afkast fra værdipapirforvaltningen på 372 mio. kr. i 1. halvår 2022.
Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2022 på 24,0 mia. kr., hvorved balancen er steget med 0,5 mia. kr. siden ultimo 2021. Af den samlede balance på 24,0 mia. kr. udgjorde Garantiformuen 12,1 mia. kr., Bankpakke aktiviteter 6,4 mia. kr.,og Afviklingsformuen 6,0 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.
Egenkapitalen udgjorde samlet 22,8 mia. kr., hvilket er uændret sammenlignet med ultimo 2021. Heraf kan 12,1 mia. kr. henføres til Garantiformuen, 5,5 mia. kr. til Afviklingsformuen og 5,2 mia. kr. til Bankpakke aktiviteter. Formuerne holdes adskilte. Finansiel Stabilitet hæfter ikke for Garantiformuen samt Afviklingsformuen, og disse formuer hæfter kun for egne forpligtelser. Således vil omkostninger til de nye aktiviteter, herunder gældsrådgivning til tidligere minkavlere samt statsgaranti til ejendomskreditaftaler i landdistrikterne, blive afholdt af segmentet med Bankpakke aktiviteter og dermed ikke påvirke de to øvrige formuer.
For yderligere specifikation af resultatposter for segmenter henvises til efterfølgende afsnit samt for en yderligere uddybning til note 2 og 3 i regnskabet.
SegmentResultat-2022.png