Garantiformuen

Garantiformuen fik i 1. halvår 2022 et underskud på 374 mio. kr. mod et underskud på 23 mio. kr. i samme periode 2021. Det dårligere resultat kan henføres til investeringsaktiviteten, der i 1. halvår 2022 gav et negativt afkast på -4,6 pct. Sammenlignet med året før er det negative afkast øget med 330 mio. kr.
Der har ikke i 2022 været behov for at opkræve bidrag til Pengeinstitut­afdelingen, da formuens midler overstiger dens målniveau. Målniveauet for Garantiformuens pengeinstitutafdeling er 0,8 pct. af de gennemsnit­lige dækkede indskud, hvilket ultimo 2021 svarer til målniveau på 6,5 mia. kr. Da formuen udgør 8,9 mia. kr., og dermed overstiger målniveaet, opkræves der ikke bidrag til Garantiformuens pengeinstitutafdeling i 2022. Hvis særligt dækkede indskud inkluderes i opgørelsen af Pengeinstitutafdelingens målniveau, vil overdækningen blive mindsket betydeligt.
For de øvrige tre afdelinger under Garantiformuen gør det sig ligeledes gældende, at der i 2022 ikke har været behov for at opkræve yderligere bidrag. I 2022 er der således alene foretaget en omfordeling af indeståelser i Realkreditafdelingen, Investerings- og forvaltningsafdelingen og Restruktureringsafdelingen.

Afviklingsformuen

Afviklingsformuen fik i 1. halvår 2022 et resultat på 409 mio. kr. mod 505 mio. kr. i samme periode 2021. Resultatet hidrører primært fra indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen og i resultatet for 1. halvår 2022 indgår 562 mio. kr. Det reducerede resultat kan henføres til investeringsaktiviteten, der i 1. halvår 2022 gav et negativt afkast på -4,6 pct. Sammenlignet med året før er det negative afkast øget med 123 mio. kr.
Af dette års opkrævning på 1.124 mio. kr. blev de 1.122,5 mio. kr. indbetalt af de 31 største institutter, som betaler nøgletalsjusterede bidrag. Den resterende del på 1,1 mio. kr. blev indbetalt af de 44 øvrige institutter, som betaler administrativt fastsatte bidrag. Pengeinstitutterne bidrog med 764 mio. kr., realkreditinstitutterne med 360 mio. kr. og fondsmæglerselskaberne med 92 tkr.
Med bidragsbetalingen til Afviklingsformuen for perioden 2022 er der samlet opkrævet 6,2 mia. kr. Dermed nærmer Afviklingsformuen sig målniveauet på ca. 8,5 mia. kr. Målniveauet, på 1 pct. af de dækkede indskud, skal være nået i 2024.
Afvikling af aktiviteterne i FS Finans V A/S
Finansiel Stabilitet iværksatte i 2015 afviklingsforanstaltninger i relation til Andelskassen J.A.K. Slagelse.
Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol indleverede den 31. maj 2017 sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler. Andelskassen blev samtidig omdannet til et finansselskab med navnet FS Finans V A/S, hvorfra afvikling af de tilbageværende udlån vil blive gennemført.
FS Finans V A/S havde pr. 30. juni 2022 bogført udlån og garantier for i alt 10 mio. kr. og en samlet balance på 29 mio. kr.
FS Finans V A/S fik i 1. halvår 2022 et 0-resultat.
Afvikling af aktiviteterne i FS Finans VI A/S
Finansiel Stabilitet iværksatte i 2018 afviklingsforanstaltninger i relation til Københavns Andelskasse.
Københavns Andelskasse under kontrol indleverede den 28. juni 2019 sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler. Københavns Andelskasse blev samtidig omdannet til et finansselskab med navnet FS Finans VI A/S, hvorfra afvikling af de tilbageværende aktiviteter vil blive gennemført.
FS Finans VI havde pr. 30. juni 2022 bogført udlån og garantier for i alt 10 mio. kr. og en samlet balance på 57 mio. kr.
FS Finans VI A/S fik i 1. halvår 2022 et underskud på 4 mio. kr.
Som nærmere omtalt under afsnittet om retssager har selskabet anket en byretsdom vedrørende ledelsesansvar for 7 tidligere medlemmer af bestyrelsen i Københavns Andelskasse. Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale 5,7 mio. kr. i sagsomkostninger. Finansiel Stabilitet har anket dommen, og de pålagte sagsomkostninger er ikke udgiftsført.