Porteføljeforvaltning af Afviklings- og Garantiformuen

Finansiel Stabilitet har valgt at outsource forvaltningen af investering i korte realkreditobligationer til ekstern forvaltning. Efter det seneste udbud i januar 2022 blev Jyske Bank tildelt opgaven som ekstern porteføljeforvalter, og forvaltning er trådt i kraft pr. 1. april 2022.
Samlet set var der pr. 30. juni 2022 investeret 10,5 mia. kr. Det samlede afkast på den forvaltede portefølje udgjorde i 1. halvår 2022 -510 mio. kr. (-4,60 %) fordelt med 56 mio. kr. i renter og -556 mio. kr. i urealiserede kurstab.
Det negative afkast i 1. halvår 2022 skyldes kraftige rentestigninger på de danske og globale obligationsmarkeder. I takt med de kraftige rentestigninger, er volatiliteten samtidig øget markant. Det afspejler markedets usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi, hvor der på den ene side er risiko for recession, og på den anden side er mulighed for en blødere landing.
De offentliggjorte inflationstal for maj viste både i USA og Europa prisstigninger, som ikke er set i de sidste 40 år. I første omgang var det markedets forventning, at inflationen ville toppe i 1. kvartal 2022, men inflationsopgørelserne for 2. kvartal 2022 viste, at inflationen fortsat stiger, og nu er over 8 pct. I kølvandet på de offentliggjorte inflationstal steg renterne betydeligt, idet det skabte forventning om yderligere renteforhøjelser fra ECB og FED udover de forhold, som allerede var inddiskonteret i markedet. I slutningen af måneden blev rentestigninger afløst af betydelige kursstigninger og rentefald, da der er opstod tvivl om styrken i globale økonomi, og om den fremadrettede udvikling eventuelt kunne føre til en økonomisk recession senere på året eller i 2023.
I 1. halvår 2022 har FED hævet den amerikanske styringsrente 3 gange med i alt 1,50 %. Styringsrenten blev hævet for fjerde gang ved centralbankmødet i juli 2022, hvor renten blev forhøjet med 0,75 %, så den aktuelt er 2,25 % - 2,50 %. ECB foretog deres første renteforhøjelse i 2022 den 21. juli, hvor renten blev hævet med 0,50 %, således er den toneangivne pengepolitiske rente på indlånsfaciliteten på 0,00 % i Eurozonen.
Danmarks Nationalbank fulgte ECB 1:1 med en renteforhøjelse på 0,50% på indskudsbeviser, foliorenten og renten på udlån. Fra den 22. juli er indskudsbevisrenten hos Danmarks Nationalbank således -0,10 %.
Samlet ligger rentekurven knapt 2 procentpoint højere end ved starten af året. Realkreditporteføljerne i Finansiel Stabilitet har en risiko målt ved varighed på ca. 2,5 år. Strategien er fastlagt ud fra en køb og hold strategi, og selv om de betydelige renteændringer har væsentlig betydning for resultatet, blev strategien ved påbegyndelsen af investeringsprocessen fastlagt ud fra hensynet om at opnå et forsvarligt markedsafkast. I lyset af en fortsat stejl rentekurve, er strategien som udgangspunkt uændret for 2. halvår 2022.  

Afkast - Garanti- og Afviklingsformuens porteføljeforvaltning

(mio. kr.)
Samlet afkast 2022
heraf
Garanti-formuen
heraf Afviklings-formuen
Afkast af obligationer
-509,5
-371,6
-137,9
Total
-509,5
-371,6
137,9