Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Koncern
Moder
(mio. kr.)
Note
2021
2020
2021
2020
Renter og gebyrer
Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode
4
7
45
17
34
Andre renteindtægter
113
109
113
109
Renteudgifter
34
41
34
41
Netto renteindtægter
86
113
96
102
Udbytte af aktier mv.
1
0
0
0
Bidrag til Afviklingsformuen
1.061
941
1.061
941
Gebyrer og provisionsindtægter
2
3
1
2
Netto rente- og gebyrindtægter
1.150
1.057
1.158
1.045
Kursreguleringer
-182
-51
-190
-51
Andre driftsindtægter
90
100
96
142
Udgifter til personale og administration
98
112
88
101
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
2
2
2
2
Andre driftsudgifter
-21
49
5
52
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
-78
-146
-31
-54
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
0
0
22
-27
Købesums- og medgiftsregulering
20
-4
1
30
81
Årets resultat før skat
1.053
1.090
1.052
1.089
Skat
1
0
0
0
Årets resultat
1.052
1.090
1.052
1.089
Anden totalindkomst
Aktuarmæssige tab
1
1
1
0
Skat af anden totalindkomst
0
0
0
0
Anden totalindkomst i alt
1
1
1
0
Totalindkomst i alt
1.051
1.089
1.051
1.089
Overskudsdisponering
Garantiformuen
6
50
Afviklingsformuen
1.022
931
Overført resultat
23
108
I alt disponeret
1.051
1.089