Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

20. Købesumsregulering (earn-out)

Primo året
255
256
Tilgang i årets løb
4
0
Afgang i årets løb
0
1
Ultimo året
259
255

21. Andre hensatte forpligtelser

Retssager
18
49
0
4
Øvrige hensatte forpligtelser
53
52
19
17
I alt
71
101
19
21
Hensættelse til retssager er opgjort ud fra en vurdering af risikoen i de enkelte tilfælde.
Øvrige hensatte forpligtelser omfatter pensioner, tabsgivende kontrakter mv.
Retssager
Primo året
49
63
4
8
Tilbageført
31
14
4
4
Forbrugt
0
0
0
0
Ultimo året
18
49
0
4
Andre hensatte forpligtelser
Primo året
52
133
17
20
Tilgang i årets løb
6
4
6
0
Tilbageført
1
0
0
0
Forbrugt
4
85
4
3
Ultimo året
53
52
19
17

22. Eventualaktiver og -forpligtelser

Tabsgarantier for realkreditudlån
118
206
63
122
Øvrige garantier og forpligtelser
17
21
6
4
I alt
135
227
69
126
Skat
Koncernen har et udskudt skatteaktiv på 0,4 mia. kr. (2020: 0,4 mia. kr.). Som følge af usikkerhed vedrørende udnyttelse heraf er skatteaktivet ikke indregnet i balancen.
Anlagte retssager
Finansiel Stabilitet er part i flere retssager anlagt af selskabet, herunder i 5 sager anlagt mod tidligere ledelser m.fl. i overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet udgiftsfører løbende udgifter til advokatomkostninger og andre omkostninger forbundet med førelse af retssager f.eks. udgifter til skønsmænd. Der anlægges alene sager i tilfælde, hvor det vurderes overvejende sandsynligt, at sagerne bliver vundet.