Selskabsledelse

Finansiel Stabilitet tilrettelægger ledelsen af koncernen og udøvelsen af koncernens aktiviteter i overensstemmelse med den særlige forpligtelse, som Finansiel Stabilitet har til at medvirke til at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark.
En del af denne tilrettelæggelse udmønter sig i, at Finansiel Stabilitet følger anbefalingerne for udøvelse af ejerskab og god selskabsledelse i statslige selskaber, som er beskrevet i Statens ejerskabspolitik fra 2015. Derudover har Finansiel Stabilitet valgt at følge anbefalingerne for god selskabsledelse i størst muligt omfang, selv om Finansiel Stabilitet ikke direkte er omfattet af disse anbefalinger. I nærværende årsrapport redegøres for efterlevelsen af Anbefalinger for god Selskabsledelse, der blev opdateret i december 2020 og som trådte i kraft for det regnskabsår, der startede den 1. januar 2021 eller senere.
Bestyrelse og direktion vurderer mindst én gang årligt de fastlagte principper for ledelse af Finansiel Stabilitet og tilpasser løbende efter behov ledelsen af virksomheden, så den lever op til god praksis på området.
De overordnede mål er defineret af Erhvervsministeriet, og derfor er beslutninger om risikoaccept ikke overladt til bestyrelsen på sædvanlig vis. Da virksomhedens formål og udmøntningen heraf er fastsat ved lov, er det ikke relevant at følge komitéens anbefalinger om god selskabsledelse i relation til risikostyring. Desuden har Komitéens anbefalinger om håndteringen af overtagelsesforsøg ingen relevans for Finansiel Stabilitet i medfør af virksomhedens særlige status som selvstændig offentlig virksomhed, ligesom det er valgt at fravige enkelte øvrige forhold som omtalt i det efterfølgende. Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter de givne rammer søgt at effektivisere afviklingen og risikostyringen af overtagne aktiver.
Kommunikation med virksomhedens ejer og interessenter
Erhvervsministeriet er på vegne af den danske stat eneejer af virksomheden. Finansiel Stabilitet sikrer en løbende dialog mellem virksomheden og ejeren, således at erhvervsministeren får relevant indsigt i forhold vedrørende Finansiel Stabilitet. Forholdet mellem Finansiel Stabilitet og Erhvervsministeriet reguleres endvidere af et Strategisk Styringskoncept for Finansiel Stabilitet, der også indeholder retningslinjer for informationsudveksling.
Finansiel Stabilitet offentliggør halvårsregnskab og udsender kvartalsmeddelelser. Der offentliggøres ikke egentlige kvartalsregnskaber for 1. og 3. kvartal. Dermed fraviges en af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse.
Det er vurderingen, at offentliggørelse af kvartalsregnskaber ikke vil bidrage med væsentlig ny information i forhold til den information, som i forvejen fremlægges i kvartalsmeddelelser og øvrige selskabsmeddelelser.
Finansiel Stabilitet er underlagt reglerne om statslige selskaber, hvilket blandt andet indebærer, at der på væsentlige områder er de samme oplysningskrav, som er gældende for børsnoterede selskaber. Offentliggørelse af meddelelser og øvrig information fra Finansiel Stabilitet og dets datterselskaber sker via Erhvervsstyrelsen samt virksomhedens hjemmeside, www.fs.dk. Hjemmesiden indeholder desuden information om blandt andet virksomhedens struktur og aktiviteter.
Virksomhedsmødet
Virksomhedsmødet er virksomhedens øverste besluttende myndighed. Erhvervsministeriet har på virksomhedsmødet de samme beføjelser, som aktionærer har efter selskabsloven. På det ordinære virksomhedsmøde deltager repræsentanter fra Erhvervsministeriet, bestyrelsen, direktionen, Rigsrevisionen og virksomhedens revisor.
Virksomhedsmøder er åbne for pressen. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til varetagelsen af Finansiel Stabilitets formål, beføjelser og opgaver begrunder dette. Indkaldelse til virksomhedsmøder offentliggøres og udsendes til erhvervsministeren eller dennes stedfortræder senest 2 uger og tidligst 4 uger forud for afholdelsen.
Det er anbefalingen fra Komitéen for god Selskabsledelse, at der i indkaldelsen til virksomhedsmødet, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, gives oplysninger om de opstillede kandidaters kompetencer, øvrige ledelseshverv m.v. Anbefalingen fraviges, da det ikke har været muligt for Erhvervsministeriet at oplyse hvilke kandidater, der indstilles til valg til bestyrelsen inden udsendelse af indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde.
Ledelsesstruktur
Finansiel Stabilitet har en todelt ledelsesstruktur, der består af bestyrelsen og direktionen. De 2 organer er uafhængige af hinanden, og der er ikke sammenfald i personkredsen.
Finansiel Stabilitets datterselskaber ledes af selvstændige direktioner og bestyrelser, der består delvist af den daglige ledelse i Finansiel Stabilitet. Strukturen indebærer, at Finansiel Stabilitet har repræsentation i alle datterselskabers bestyrelser.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Finansiel Stabilitet. De generelle retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden for bestyrelsen, som tilpasses løbende og efter behov. Den til enhver tid gældende forretningsorden er tilgængelig på Finansiel Stabilitets hjemmeside (www.fs.dk). Finansiel Stabilitets særlige formål og karakter betyder, at bestyrelsen har en fleksibel arbejdsform og tilrettelægger sit arbejde, så den imødekommer de opgaver, der skal løses.
Der har i 2021 været afholdt 11 bestyrelsesmøder, heraf  4 ekstraordinære bestyrelsesmøder. Der blev holdt 16 bestyrelsesmøder i 2020.
Bestyrelsen modtager løbende orientering om virksomhedens forhold. Orienteringen sker såvel ved møder som ved løbende skriftlig og mundtlig rapportering. Bestyrelsen modtager en fast halvårlig rapportering, der blandt andet indeholder oplysninger om den økonomiske udvikling samt de væsentligste aktiviteter og dispositioner. Endvidere har bestyrelsen en tæt dialog med den daglige ledelse om de anlagte sager mod de tidligere ledelser mv. i de overtagne pengeinstitutter.
Finansiel Stabilitet fraviger Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger om bestyrelsesudvalg, da bestyrelsen ikke hidtil har fundet behov for etablering af et revisionsudvalg og risikoudvalg, og som følge af den nære tilknytning til erhvervsministeren ikke har fundet anledning til at etablere et vederlags- og nomineringsudvalg.
Bestyrelsen foretager løbende og mindst én gang årligt en vurdering af bestyrelsens opgaver, sammensætning og samarbejdet med direktionen.
Bestyrelsens sammensætning
Ved udgangen af 2021 bestod Finansiel Stabilitets bestyrelse af 7 medlemmer.
Erhvervsministeren vælger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og næstformand. Hverken medarbejderne i Finansiel Stabilitet eller i Finansiel Stabilitets datterselskaber har ret til at vælge medlemmer til Finansiel Stabilitets bestyrelse. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. På det ordinære virksomhedsmøde den 26. april 2021 blev Peter Engberg Jensen, Anne Louise Eberhard, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ole Selch Bak, Morten Sommerfeldt og Jesper Rangvid genvalgt til bestyrelsen.
Peter Engberg Jensen blev genvalgt som formand, mens Anne Louise Eberhard blev genvalgt som næstformand. Bente Overgaard udtrådte samtidig af bestyrelsen.
På det ekstraordinære virksomhedsmøde den 30. juni 2021 blev Pernille Vastrup valgt til bestyrelsen. 
Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for Finansiel Stabilitet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.
Bestyrelseskandidater skal have relevante kompetencer, og bestyrelsen som helhed skal have viden og erfaring inden for de centrale problemstillinger og udfordringer, som Finansiel Stabilitet står over for. Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og dertil knyttede risici identificerer bestyrelsen årligt de områder, som det vurderes, at direktionen og bestyrelsen i Finansiel Stabilitet skal have viden om og erfaring med. På basis af disse vurderinger tilpasses forholdene omkring virksomhedens ledelse efter behov.
Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på virksomhedsmødet skal der gives oplysning om kandidaternes erfaring og erhvervsmæssige baggrund. Da kandidaterne indstilles af virksomhedens eneejer, Erhvervsministeriet, vurderes der ikke behov for udsendelse af oplysninger om de opstillede kandidaters kompetencer sammen med indkaldelsen til virksomhedsmødet. Derved fraviges en af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse.
Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes i nærværende årsrapport og på hjemmesiden (www.fs.dk).
Direktion
I december 2020 offentliggjorde den daværende administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, at han ønskede at fratræde sin stilling for at gå på pension. Det blev samtidig offentliggjort, at han ville fortsætte som administrerende direktør, indtil hans efterfølger var tiltrådt.
I april 2021 blev det offentliggjort, at Finansiel Stabilitets bestyrelse havde ansat Karsten Biltoft som ny administrerende direktør. Karsten Biltoft tiltrådte stillingen den 1. december 2021 og udgør herefter direktionen i Finansiel Stabilitet. Direktionen varetager sammen med direktør for Jura og Kredit, Marianne Simonsen, og direktør for Økonomi og IT, Jens Verner Andersen, den daglige ledelse af Finansiel Stabilitet. Retningslinjerne for direktionens rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen samt for kompetence- og opgavefordeling mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt i en instruks til direktionen.
Vederlag til bestyrelse og direktion
Hvert medlem af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, og det samlede årlige vederlag til bestyrelsen godkendes på virksomhedsmødet i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.
I regnskabsåret 2021 udgjorde vederlag til bestyrelsen 1.262 tkr. Bestyrelsens individuelle vederlag fremgår af www.fs.dk
Aflønningen af direktionen fastlægges af bestyrelsen, og i 2021 bestod aflønningen af direktionen af en grundløn.
Finansiel Stabilitet har ingen pensionsforpligtigelse over for direktionen. Direktionen er ikke omfattet af bonusordninger og modtager ikke særskilt honorar for bestyrelsesposter i datterselskaber. Direktionens individuelle vederlag fremgår af www.fs.dk
Direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelsesvilkår, vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for stillinger af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for virksomheden.
Finansiel Stabilitet følger anbefalingerne om vederlag i statens ejerskabspolitik, og virksomhedens lønpolitik afspejler disse regler. Virksomhedens lønniveau skal således være konkurrencedygtigt, men ikke lønførende i forhold til både sammenlignelige offentlige og private virksomheder.
Finansiel Stabilitet opfylder juridisk forpligtende aftaler med medarbejdere, der er indgået i forbindelse med overtagelse af nødlidende pengeinstitutter.
Interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsen
Bestyrelsen og direktionen kontrollerer regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation hertil. Finansiel Stabilitet har etableret de nødvendige interne kontroller til sikring af, at den finansielle rapportering giver et retvisende billede.
Direktionen påser opretholdelse af effektive procedurer til identifikation, overvågning og rapportering af risici og effektive interne kontrolprocedurer samt betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på IT-området. For at sikre mod fejl og uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen sker der løbende vurdering og tilpasning af de interne kontrol- og risikostyringssystemer.
Finansiel Stabilitet har etableret en whistleblower-ordning for koncernen, der kan tilgås via Finansiel Stabilitets hjemmeside (www.fs.dk). Formålet med whistleblower-ordningen er at sikre, at oplysninger om lovovertrædelser – eller mistanke herom – hurtigt og fortroligt kan blive indberettet til en uafhængig og selvstændig enhed, der kan vurdere, hvilke tiltag der er behov for. I whistleblower-ordningen kan medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Finansiel Stabilitet foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold.
Revision
Revisionen af Finansiel Stabilitet udføres af Rigsrevisor og en statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor vælges på virksomhedsmødet for ét år ad gangen og skal være certificeret af Finanstilsynet.
Forud for indstilling til valg på virksomhedsmødet foretager bestyrelsen en vurdering af den statsautoriserede revisors uafhængighed og kompetence mv.
Rammerne for revisors arbejde – herunder honorering, revisionsrelaterede arbejdsopgaver samt ikke-revisionsrelaterede arbejdsopgaver – er beskrevet i en ydelsesaftale. Finansiel Stabilitet har for regnskabsåret 2021 benyttet EY som revisor for hele koncernen.