Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

16. Obligationer til dagsværdi mv.

Børsnoterede
11.610
14.242
11.610
14.242
Unoterede
5
5
5
5
I alt
11.615
14.247
11.615
14.247

17. Aktier mv.

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Nordic København
0
144
0
144
Unoterede aktier optaget til dagsværdi
12
19
5
12
I alt
12
163
5
156

18. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris primo
58
58
58
58
Kostpris ultimo
58
58
58
58
Op- og nedskrivninger primo
-23
-23
-23
-23
Op- og nedskrivninger ultimo
-23
-23
-23
-23
I alt
35
35
35
35
Kapitalandele i associerede virksomheder
Ejerandel
Hjemsted
Aktiver i alt
Forpligtelser i alt
Indtægter
Resultat
Landbrugets Finansieringsinstitut A/S, under frivillig likvidation
33%
København
208
116
4
-1
EBH Tyskland 1 A/S
45%
Horsens
16
0
0
0
Regnskabsoplysningerne er anført ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport.
Koncern
Moder
(mio. kr)
2021
2020
2021
2020

19. Investeringsejendomme

Investeringsejendomme
Dagsværdi primo
10
2
10
2
Tilgang
0
8
0
8
Afgang
-2
0
-2
0
Værdiregulering
2
0
2
0
Dagsværdi ultimo
10
10
10
10
Netto indtjening fra investeringsejendomme udgjorde et driftsoverskud på 0 mio. kr. (2020: 0 mio. kr.).
Ejendommene vurderes af egne vurderingseksperter. Værdien beregnes med udgangspunkt i det forventede nettoafkast og på grundlag af den fastsatte afkastprocent.