Garantiformuen

Afdelinger
I 2021 omfattede Garantiformuen dækning af 144 selskaber, heraf 70 pengeinstitutter (8 udenlandske pengeinstitutter tilmeldt dansk topping-up og 5 institutter fra Færøerne og Grønland), 7 realkreditinstitutter, 49 fondsmæglerselskaber, 4 investeringsforvaltningsselskaber og 14 forvaltere af alternative investeringsfonde. Selskaberne er fordelt i 4 afdelinger:
  • Pengeinstitutafdelingen (70 institutter)
  • Realkreditafdelingen (7 institutter)
  • Investerings- og forvaltningsafdelingen (fondsmæglerselskaber samt visse investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde) (67 selskaber og investeringsfonde)
  • Restruktureringsafdelingen (62 institutter)
Resultat i 2021
Garantiformuen fik i 2021 et resultat på 6 mio. kr. (2020: 50 mio. kr.). Resultatet, som er 44 mio. kr. lavere end året før, kan primært henføres til et negativt afkast hidrørende fra obligationsbeholdningen samt et fald i købesumsreguleringen fra afviklingen af pengeinstitutter.
Ved udgangen af 2021 havde Garantiformuen en samlet formue på i alt 12,4 mia. kr. Heraf udgjorde Pengeinstitutafdelingens formue 8,9 mia. kr. og Restruktureringsafdelingens formue 3,5 mia. kr., hvoraf 3,2 mia. kr. har form af indeståelser. Derudover er der en formue på 11 mio. kr. i Realkreditafdelingen og 13 mio. kr. i Investerings- og forvaltningsafdelingen.
Udstedte tabskautioner
Restruktureringsafdelingen har udstedt tabskautioner til Finansiel Stabilitet vedrørende afvikling i Amagerbanken af 2011 (FS Finans III A/S ), Fjordbank Mors af 2011 (FS Finans IV A/S), Max Bank af 2011 (FS Finans II A/S) og Sparebank Østjylland af 2012 (FS Finans I A/S). Heraf er kun tabskautionen vedr. FS Finans IV A/S aktiveret.

Resultat for Garantiformuen

(mio. kr.)
2021
2020
Renter indestående Nationalbanken
0
-2
Renter af børsnoterede obligationer
83
80
Kursregulering af obligationsbeholdning
-143
-75
Købesumsregulering fra afvikling af pengeinstitutter
7
43
Resultat hidrørende fra tabskaution
21
-22
Regulering af forventet dividende af konkursbeboerne vedr. Fjordbank Mors og CapiNordic
44
33
Administrative omkostninger
6
7
Årets resultat
6
50
Finansiering af Garantiformuen
Pengeinstitutafdelingens formue skal udgøre 0,8 procent af pengeinstitutternes dækkede indskud. Det årlige bidrag fastsættes som det beløb, der mangler for at nå målniveauet inden for en periode på op til 6 år. Overstiger formuen det fastsatte målniveau, ophører bidragspligten. Bidragspligten genoptages, hvis formuen kommer under det fastsatte målniveau. For de omfattede institutter fastsættes deres bidrag på baggrund af en nøgletalsbaseret bidragsmodel.
Pengeinstitutafdelingens formue udgjorde ultimo 2021 8,9 mia. kr. mod et opgjort målniveau på 6,2 mia. kr. Da formuen oversteg målniveauet med en overdækning på 2,7 mia. kr., blev der ikke opkrævet bidrag til Pengeinstitutafdelingen i 2021. Beregningen af formuens målniveau, som har udgangspunkt i de gældende regler på området, tager i dag ikke højde for særligt dækkede indskud.
Tidligere undersøgelser har vist, at særligt dækkede indskud i Danmark beløber sig til omkring 150-200 mia. kr. Inkluderes disse i opgørelsen af Pengeinstitutafdelingens målniveau, vil målniveauet vokse til ca. 7,7 mia. kr. og overdækningen vil blive mindsket betydeligt. Endvidere bør det nævnes, at der i de senere år er forekommet betydelig vækst i de dækkede indskud, hvilket løbende også reducerer overdækningen.
Formuen i Investerings- og forvaltningsafdelingen skal udgøre mindst 10 mio. kr. og udgøres alene af indeståelser. Der opkræves således ikke kontante bidrag, men der foretages i stedet en regulering af indeståelserne.