Afviklingsformuen

Resultat i 2021
Afviklingsformuen fik i 2021 et resultat på 1.022 mio. kr. (2020: 931 mio. kr.). Resultatet hidrører primært fra indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.061 mio. kr.
Afviklingsformuen har i 2021 haft administrative udgifter på 20 mio. kr., som modsvares af tilsvarende indtægter afsat via Finansloven. Administrationen vedrører bl.a. lovarbejde, arbejde med udformning af afviklingsplaner, deltagelse i afviklingskollegier for grænseoverskridende SIFI-institutter samt opbygning af Afviklingsformuen.
Med bidragsopkrævningen i 2021 på 1.061 mio. kr. er der samlet opkrævet 5,1 mia. kr. Pengeinstitutter bidrog i 2021 med 701 mio. kr., realkreditinstitutter med 360 mio. kr. og fondsmæglerselskaber med 172 tkr. Af det samlede bidrag kan 1.060 mio. kr. relateres til nøgletalsbaseret opkrævning fra de 33 største institutter. Den resterende del på ca. 1 mio. kr. er indbetalt af de øvrige 47 institutter.
Aktiviteter
I 2021 er arbejdet med afviklingsplaner for danske, færøske og grønlandske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og de fondsmæglerselskaber, som er omfattet af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kommet væsentligt videre på flere områder. Arbejdet er del af en fælles europæisk bestræbelse på at sikre troværdighed omkring den offentlige håndtering af nødlidende penge- og realkreditinstitutter mv., således at det fulde ansvar for institutternes drift og kapitalforhold bæres af institutternes ejere og kreditorer. Som en central del af afviklingsplanerne fastlægges en foretrukken afviklingsstrategi, der indgår i Finanstilsynets fastsættelse af kravet til nedskrivningsegnede passiver, der skal muliggøre videreførelsen af et nødlidende instituts kritiske funktioner. Afviklingsplanerne vil i 2022 og frem mod 2024 blive udbygget.
Finansiel Stabilitet deltager desuden i internationale afviklingskollegier med henblik på udarbejdelse af afviklingsplaner for grænseoverskridende SIFI-institutter, hvor disse har væsentlige filialer eller datterselskaber i Danmark. For grænseoverskridende systemisk vigtige institutter, der er hjemmehørende i Danmark, er koncernafviklingsmyndigheden dansk, og Danmark varetager afviklingskollegiet.
Herudover har Finansiel Stabilitet løbende fokus på at teste institutternes afviklingsberedskab. Det er i praksis afgørende for at opnå afviklingsmålene, at Finansiel Stabilitet har hurtig adgang til alle relevante data, og gennem testen vurderes det, hvorvidt institutterne har procedurer og adgang til data, som gør dem i stand til at levere data til Finansiel Stabilitet i en tidskritisk afviklingssituation. Finansiel Stabilitet foretager i samarbejde med Finanstilsynet test af afviklingsberedskabet.

Resultatopgørelse for Afviklingsformuen

(mio. kr.)
2021
2020
Præmieindtægter
1.061
941
Andre indtægter og udgifter
-19
9
Resultat af finansielle poster og dækningsvirksomhed
1.042
950
Administrationsomkostninger mv.
20
19
Årets resultat
1.022
931