(mio. kr)
Koncern

28. Dagsværdi på balanceposter opgjort til amortiseret kostpris

Langt den overvejende del af koncernens tilgodehavender, udlån og indlån kan ikke overdrages uden kundens forudgående accept, og der eksisterer ikke et aktivt marked for handel med sådanne finansielle instrumenter. Skøn over dagsværdi baseres på forhold, hvor der er konstateret ændringer i markedsforholdene efter instrumentets første indregning, og som har betydning for den pris, der ville blive aftalt, såfremt vilkårene blev aftalt på balancedagen. De nedenfor angivne dagsværdier er derfor behæftet med stor usikkerhed.
2021
2020
Amortiseret kostpris
Dagsværdi
Amortiseret kostpris
Dagsværdi
Finansielle aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
8.149
8.149
4.244
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
13
62
62
Udlån og andre tilgodehavender
91
91
247
247
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinst. og fondsmæglere
3.217
3.217
3.218
3.218
I alt finansielle aktiver
11.470
11.470
7.771
7.771

29. Afkast af finansielle instrumenter

2021
2020
Aktiver og forpligtelser til kostpris
Aktiver og forpligtelser til dagsværdi
I alt
Aktiver og forpligtelser til kostpris
Aktiver og forpligtelser til dagsværdi
I alt
Renteindtægter
7
113
120
45
109
154
Renteudgifter
34
0
34
41
0
41
Netto renteindtægter
-27
113
86
4
109
113
Udbytte af aktier mv.
0
1
1
0
0
0
Gebyrer og provisionsindtægter
2
0
2
3
0
3
Netto rente- og gebyrindtægter
-25
114
89
7
109
116
Kursreguleringer
0
-182
-182
0
-51
-51
I alt
-25
-68
-93
7
58
65